Bagong Taon… Bagong Lakas, Bagong Sigla, at Bagong Kapangyarihan

Noong early 1990’s kami ni Albert (Cruz) ay nag-ahente ng mga celfone. Ito pa yung mga celfone na malalaki at ang baterya ay NiCad (Nickel Cadmium). Ayon sa iba, ang NiCad battery ay hindi advisable na i-charge kung ito ay hindi pa totally drained dahil sa tinatawag na “memory effect.” Hindi tulad ng mga NiMH (Nickel-Metal hydride cell) at Li-ion (Lithium Ion Battery) na hindi nagsu-suffer ng “memory effect.” Ang “memory effect” ay nangyayari (daw) kapag ang battery ay laging ikinakabit sa charger kahit meron pang, halimabawa, 40% power natitira. Ibig sabihin, hindi pa totally drained. Kapag ganun daw ang palagiang ginagawa, nasasayang yung natitirang 40% dahil “iniisip” ng battery na 60% lamang ang buhay niya dahil doon nga sa puntong ito palagiang kinkargahan o chinacharge ang battery. Totoo man yan o hindi, marami sa atin ang walang pakiaalam. Ang mahalaga ay magagamit natin ang ating celfone sa oras na ito ay kailangan.

Ngunit ang buhay espirituwal ay parang battery ng celfone, maaaring hindi tulad ng NiCad, ngunit maaaring tulad ngi NiMH or Li-ion. Nasabi kong parang battery ng celfone sapagkat nais natin na ang ating mga clefone batteries ay laging fully charge. Gayun din naman, ang ating buhay espirituwal ay dapat na laging “kargado” o “charged.” We need to be filled with the Holy Spirit always. Kung wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa ating buhay, wala tayong kapangyarihan sa pamumuhay Cristiano at sa paglilingkod sa Diyos.

Ngayong Bagong Taon, kailangan natin ang bagong lakas, bagong sigla, at bagong kapangyarihan sa pamumuhay espirituwal. Sa pagpasok natin sa Bagong Taon, maganda na tayo ay NEWLY CHARGE with the power of the Holy Spirit. Sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo sa kanyang mga Alagad doon sa Mga Gawa 1:8:Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang Banal na Espiritu…” Bagamat ito’y kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, ngunit ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay para sa lahat ng mananampalataya (Juan 7:37-39; Gawa 2:37-39; Gawa 8:15; Gawa 10:44-45). Ang utos ng Banal na Kasulatan sa bawat Cristiano ay, “Mangapuspos kayo ng Espiritu Santo”  (Efeso 5:18).

May isang seryoso at mainit na lalaki na naligtas atnoong una ay hindi niya iniisip na kailangan niya ang kapuspusan ng Espiritu Santo hanggang sa mabasa niya na maging si Maria na ina ni Jesus ay isa sa 120 alagad na napuspos ng Santong Espiritu (Gawa 1:14; 2:1-12). Kung kailangan ni Maria ang kapuspusan ng Santong Espiritu, lalong higit tayo.

May dalawang napakahalagang dahilan kung bakit kailangan natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo:

(1) Upang magkaroon ng tagumpay laban sa kasalanan at upang maging matagumpay sa buhay Cristiano. Kung wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo, lagi tayong magiging talunan sa ating buhay Cristiano. Kailangan natin siya na nag-uumapaw sa ating buhay upang tayo ay maging matagumpay laban sa kasalanan (Roma 8:13; Galacia 5:16).

(2) Upang bigyan ang bawat Cristiano ng kapangyarihan na isagawa ang ministeryo ng kung saan itinalaga siya ng Diyos. Ang 120 alagad ay hindi pinayagan ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo hanggat hindi sila napupuspos ng Espiritu Santo. Walang ibubunga ang ministeryong nakasalig lamang sa karunungan ng tao at kalakasan ng tao. Kailangan ang Espiritu Santo sa pagsasagawa ng mga ministeryong espirituwal upang maging mabisa.

Hindi lahat ay tinawag sa iisa at parehong ministeryo, ngunit ang bawat isang Cristiano ay tinawag ng Panginoon sa isa o higit pang uri ng ministeryo. Si Charles G. Finney ay isang ebanghelista na ang pangangaral ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinanggap niya ang makapangyarihang kapuspusan ng Espiritu Santo noong gabing matapos siyang maligtas. Nagkaroon siya ng ministeryo ng pangangaral. Ngunit ang ilan sa mga nagging katuwang niya sa ministeryo ay sina Brother Clary at Brother Nash, mga kapatid sa pananampalataya na hindi pinagkalooban ng ministeryo ng pangangaral ngunit makapangyarihan sa pananalangin.

Hindi natin dapat hangarin na magkaroon ng ministeryong tulad ng kay Charles Finney kung hindi naman iyon ang nais ng Diyos para sa atin. Ang dapat nating hangarin mula sa kaibuturan ng ating puso ay ang makita natin ang ministeryong para sa atin at ang maisagawa natin ang gawaing iyon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Huwag tayong madismaya o mawalan ng pag-asa kung ang ating ministeryo ay hindi napapansin di tulad ng sa iba. Napapansin man ng tao o hindi ang ating paglilingkod kung ito’y ginagawa natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang ministeryo natin ay nagiging pagpapala sa buhay na mga tao. At nakikita man natin o hindi na ito’y nagiging pagpapala, ang Diyos ay lubhang nalulugod kapag ang Espiritu ang nangunguna at may control sa ating ministeryo. Ngunit kapag ang laman (flesh) ang umiral at nanguna at kumontrol sa ating ministeryo, walang espirituwal na pagpapala ang maihahatid nito sa mga tao at gayundin hindi ito nakapagbibigay lugod sa Diyos. May isang mangangaral na nagngangalang A.T. Pierson ang nagpahayag ng ganito:

Sa loob ng 16 na taon aking ipinangaral ang ebanghelyo na may buong lohika at ganda ng pananalita na kaya kong ibigay. Ang mga bunga ng aking pangangaral ay nakabibigo. May isang ebanghelista na naparoon sa aming siyudad at daan-daang tao ang naakay sa kaharian ng Diyos. Nakita ko na ang sekreto ng kanyang kapangyarihan ay nakasalalay doon sa pagkakaroon niya ng Espiritu Santo. Matapos kong hingin ng marubrob at palagian ang Espiritu Santo, tinanggap ko ang kapuspusan niya noong Nobyembre 15. Sa sumunod na 16 na buwan nakita ko ang maraming tao na naakay kay Cristo sa pamamagitan ng aking ministeryo kesa sa naakay ko sa nakaraang 16 na taon.

Dapat nating hangarin ng buong lakas at hanapin natin ng buong puso ang nais ng Diyos para sa atin. At alam ba ninyo kung ano ang unang-unang nais ng Diyos para sa atin? Walang iba kundi ang tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Katulad ng 120 alagad, alam ng Panginoong Jesu-Cristo na wala silang magagawa kung hindi pa sila puspos ng Espiritu Santo kung kaya’t sinabi ng Panginoon sa kanila: “Huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin ninyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin.” Para bang sinasabi ng Panginoong Jesu-Cristo sa kanila na “Huwag kayong magsimula ng anumang ministeryo hanggat di ninyo natatanggap ang Espiritu Santo.” Alam ng Panginoon na iba ang epekto kapag ang isang Cristiano ay puspos ng Espiritu Santo.

Ngunit dapat dapat tayong mag-ingat kapag atin ng tinanggap ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Huwag nating hayaan na ang ating mga puso ay magkaroon ng pagmamataas. Huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng attitude o saloobin na ang tingin natin sa ating sarili ay mas higit kesa sa iba. Dapat nating panatilihin ang pagpapakumbaba kahit tayo ay makapangyarihan sa espiritu. At alagaan natin ang pagiging puspos ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng lagiang pakikipag-ugnayan sa kanya saan man tayo naroroon at ano man ang ating ginagawa.

Sa taong ito ng 2011, sikapin natin na ang ating pamumuhay ay laging puspos ng Espiritu Santo. After all, iniutos ito sa atin sa Efeso 5:18, “Mangapuspos kayo ng Espiritu Santo.” Tahakin natin ang Bagong Taon na may bagong lakas, bagong sigla, at bagong kapangyarihan mula sa Espiritu Santo.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s