Ang Pagsama Ng Ating Panahon

Habang nadadagdagan ang taon na lumilipas, ang mundo na ating ginagalawan ay pasama ng pasama. Marami sa atin ang naaalaala pa ang nangyari noong ika-11 ng Septyembre 2001 kung saan 19 na terorista ang nang-hijack ng apat na pampasaherong eroplano na patungong San Francisco at Los Angeles mula Boston, Newark, at Washington, D.C.. Alas 8:46 ng umaga, ang American Airlines Flight 11 ay ibinangga sa World Trade Center’s North Tower, sinundan ito ng United Airlines Flight 175 na ibinangga naman sa South Tower ng alas 9:03 ng umaga. Ang isang grupo naman ng mga hijackers ay pinabagsak ang American Airlines Flight 77 sa Pentagon ng 9:37 ng umaga. Ang pang-apat na eroplano, ang United Airlines Flight 93, na isa mga kinomando ng mga hijackers ay dapat sanang pababagsakin sa White House ngunit ito’y bumagsak malapit sa Shanksville, Pennsylvania sa ganap na 10:03 ng umaga matapos na ang mga pasahero nito ay makipaglaban sa mga hijackers. Sa kabuuan, 3,017 ang patay kabilang ang 19 na terorista.

Ang puso at kaluluwa ng mga teroristang ito ay nalukuban ng kapangyarihan ng kadiliman ngunit sa akala nila ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos. Kung tiyak nilang alam na ang kanilang ginagawa ay sa demonyo o para kay Satanas, hindi nila marahil gagawin ang bagay na iyon. Subalit sila’y nadoktrinahan at nagging kumbinsido na ang kanilang gagawin ay isang kabayanihan at para sa Diyos, kanilang isinakatuparan ang isang makademonyong gawain na tiyak ako na maging ang Diyos ay napaluha sa nangyari. Habang isinusulat ko ang artikulong ito, nakalahad sa isang pahayagan (The Sun) dito sa Scotland na napatunayang may sala ang tatlong lalaki na nagbalak magpasabog muli ng 7 eroplano sa pamamagitan ng tubig na maaaring pumatay ng 5000 pasahero. Ito ang dahilan kung kayat hanggang ngayon ay ipinagbabawal ang magdala ng anumang likido sa loob ng pampasaherong eroplano.

Laganap ang kasamaan sa daigdig at patuloy itong lumalala. MAging ang ilang mga Cristiano ay natatahimik na dahil sa pagsama ng sangkatauhan. Ang ebanghelyo ay unti-unti ng nahihirapang makapasok sa puso ng mga tao sapagkat padami na ng padami ang lubhang nagmamahal sa kasamaan kaysa sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo:

“1Tandaan mo ito: mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. 2Ang mga tao’y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. 3Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang-puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. 4Hindi lamang iyan, sila’y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos.” (2 Timoteo 3:1-4)

Ang bilang ng mga hindi na naniniwala sa Diyos ay tumataas sa buong mundo lalo na sa Europa. Ang Europa ngayon ang nangangailangan ng pag-eebanghelismo. Ito ang may pinakamababang bilang ng mga tunay na Cristiano sa ating panahon. Nakalulungkot ito sapagkat sinasabi ng kasaysayan sa atin na ang Europa ay may mahalagang papel na ginampanan sa paglaganap ng Cristianismo sa buong daigdig. Maraming batikang lingkod ng Diyos ang kanyang ginamit mula sa England, Scotland, Switzerland, France, Germany, at iba pang lugar sa Europa noong mga nakaraang dangtaon. Ngunit ngayon, tila baga ang Europa ang balwarte ng ateismo (ang paniniwala na walang Diyos).

Noong Hulyo 3, 2009, pinayagan ng Church of Scotland na maging punong ministro ng Queen’s Cross Church sa Aberdeen, Scotland sa Aberdeen si Rev. Scot Rennie, isang pastor na hayagang nagpapakilala na siya ay isang bakla. Ito ay kalapastanganan sa Diyos at sa itinuturo ng Biblia. Ngunit ang Church of Scotland ay walang espirituwal na pang-unawa sa bagay na ito sapagkat ang pinuno nito ay bulag sa katuruan ng Biblia. Sa kabilang dako, ang katiwalian sa Filipinas at ilang karatig bansa sa Asia ay patuloy na namamayagpag. Ang kasalanang seksuwal sa buong daigdig ay laganap din. Sa madaling sabi, ang buong daigdig ay tigib ng kasamaan. Subalit ano ba ito sa atin? Ano ang impikasyon at epekto ng paglaganap ng kasmaan sa atin? Sinabi sa atin ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:12: “Ang kasamaa’y lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami.”

Hindi mapipigilan ang pagsama ng panahon. Mangyayari at mangyayari na ang kapaligiran natin ay lubhang sasama at alam natin na sa likod ng pagsama ng ating kapaligiran ay ang puwersa ng kadiliman. Totoong si Satanas ay nasa likod ng mga kasamaang nangyayari sapagkat maging ang ilang bata (10-11 years old) dito sa Britanya ay nakagagawa ng krimen na mapapanood lamang sa telebisyon. Hindi ko lubos maisip na magagawa ng mga bata ang gayung karumaldumal na gawain maliban na isipin kong si Satanas ay nasa likod ng gawaing iyon.

Dahil hindi mapipigilan ang pagsama ng panahon, tayong mga Cristiano ay higit na maging mapagbantay. Huwag nating isipin na dahil tayo ay dumadalo sa iglesia tayo ay ayos na. Malaki ang tulong ng pagsasama-sama bilang magkakapatid sa iglesia ngunit hindi ito garantiya na tayo ay hindi na manlalamig sa pag-ibig natin sa Panginoon. Huwag tayong tumulad sa mg Cristiano sa Efeso na noong una’y sila’y umiibig sa Diyos ng “walang maliw” (Efeso 6:24) ngunit dahil sa kapabayaan nila sa mga pangunahing gawaing espirituwal sila’y nanlamig. Sinabi ng Panginoon sa kanila: “Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo: nanlalamig ka na sa akin—hindi mo na ako mahal tulad ng dati.” (Pahayag 2:4)

Huwag nating hayaan na ang ningas ng Espiritu Santo sa ating mga puso ay mamatay dahil sa kasamaan ng ating paligid at ng sanlibutang ito. Panatilihin nating maalab ang ningas ng Espiritu sa ating mga puso sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos at walang sawang pagsasagawa ng mga bagay na espirituwal. Ang pagiging maalab sa buhay Cristiano ay hindi natatamo kung hindi natin gagawin ang ating bahagi. Ang mga tamad at walang pakialam na Cristiano ay hindi kailanman nagiging maalab sa kanilang buhay espirituwal at sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sila rin yaong mga madaling magapi ng sanlibutang ito. Ngunit hindi tayo kailangang magapi ng masamang sanlibutang ito, may tagumpay kay Cristo kung tayo ay makikiisa sa kanya.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s