Magbihis Ng Bagong Pagkatao

Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. (Colosas 3:9,10)

Ang isang taong hindi nagbibihis ng malinis na damit sa loob ng isa o dalawang taon ay karumaldumal sa paningin ng iba. Hindi natin nanaisin na lumapit man lang sa taong iyon kung iyon ay ginagawa niya dahil sa kanyang pagiging iresponsable. Subalit halos ganyan ang ating pagiging Cristiano. Tayo ay dapat na magbihis ng bagong pagkatao. Dapat nating maunawaan na hindi lamang kaligtasan ang nais ng Diyos para sa atin kundi higit lalo sa lahat ay ang pagbabago ng ating buhay at paglagong espirituwal – na tayo ay matulad sa larawan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

Hindi maganda at hindi marapat na ikumpara o ihambing natin ang ating mga sarili sa ating kapwa (2 Corinto 10:12). Sa halip, dapat nating ihambing ang ating sarili sa ating Panginoong Jesu-Cristo na siyang talagang sukatan ng bawat kaanib ng Katawan ni Cristo, ang iglesia. Sinasabi sa Efeso 4:13, “Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo.”

Sa paglago natin sa ating buhay Cristiano, ang pinakamahalagang matyagan natin ay ang ating pamumuhay, saloobin, at pag-uugali. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng pamumuhay na itinuturo ng Biblia. Hindi tayo nagbabasa o nag-aaral ng Biblia para lang dumami ang ating kaalaman. Bagamat ako’y may mataas na pagpapahalaga sa pagkakaroon ng kaalaman sa Biblia at maging ang Biblia mismo ay nagtuturo na dapat na bigyan ng napakahalagang lugar ang kaalaman sa Biblia sa ating buhay Cristiano, gayun pa man, hindi matatawaran ang pagkakaroon ng pamumuhay sa araw-araw na umaayon sa itinuturo ng Biblia. Si Patrick Glynn, dating isang ateista, ay sumulat ng ganito:

“Sinasabi ng mga mananalaysay na ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis ang paglaganap ng Cristianismo noong unang panahon ay sapagkat ang mga Cristiano noon ay talagang mabubuting tao. Ang pagiging mabuti mismo ng mga Cristiano at ang kanilang paglilingkod sa mahihirap at mga naaapi ang umakit sa mga bagong tagasunod. Tulad ng sinabi ng isang mananalaysay, ‘Minangha ng mga Cristiano ang mga tao noon sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig.’”

Sa aking palagay, iyan ang diwa ng pagiging Cristiano. Totoong hindi kailangan ang mabubuting gawa UPANG maligtas; ngunit ang paggawa ng mabuti ang DAHILAN kung kaya’t tayo ay naligtas (Efeso 2:8-10). Gayun pa man, nang sumapit ang 300 A.D. namatay ang apoy ng iglesia sapagkat naging Pangkulturang Cristiano (o cultural Christian) na lamang ang marami at iyan ay makikita sa mga establisadong iglesia tulad ng Romano Katoliko at ng ma matatandang Protestanteng iglesia, hindi lamang sa Filipinas kundi gayundin, at sa palagay ko ay higit pa, dito sa United Kingdom.

Ang tunay na diwa ng pagiging Cristiano ay ang sumunod sa yapak ng Panginoong Jesu-Cristo. Madalas ay abala tayo sa maraming bagay na inaakala natin na magbibigay kaluguran sa Diyos. Totoo, nais ng Diyos na maging masipag tayo sa kanyang mga gawain. Subalit ilan sa mga gawaing ito ang talagang nais ng Diyos na gawin natin? Hindi kaya tayo lamang ang may nais na gawin ang mga ito dahil inaakala natin na kailangan gawin ang mga ito? Sa aking palagay ang prioridad ng bawat Cristiano ay ang paglilinang ng kanyang buhay Cristiano. Ang kilalanin ng lubusan ang Panginoong Jesu-Cristo ang dapat na mas bigyang panahon at gawa. Hindi tayo magiging tunay na manggagawang Cristiano kung wala tayong ginagawa ukol sa paglilinang ng ating buhay Cristiano. Sa madaling sabi, kung nais nating gumawa para sa Diyos, magsimula tayo sa paglilinang ng ating buhay Cristiano. Subalit kailan tayo huling nagbasa ng isang aklat na makakatulong sa ating higit na pagkakilala sa Panginoong Jesu-Cristo? Kailan tayo huling gumawa ng pag-aaral (sa grupo man o personal) tungo sa adhikaing ito? Kailan tayo huling nagsuko ng isang gawain o bagay sa ating buhay upang ito ay umayon sa kalooban at katangian ni Cristo? Masyado tayong abala sa maraming bagay at nakakalimutan natin ang pangunahing kailangan ng ating kaluluwa kung kaya’t ang paglago ayon sa larawan ng Panginoong Jesu-Cristo ay masyadong naaantala. Wala ng gaganda at hihigit pa sa iglesia na ang mga kaanib ay lumalakad ayon sa kalooban at katuruan ng Panginoong Jesu-Cristo sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pagsumikapan natin na ang buhay natin ay maging tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:20-32:

20Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Cristo— 21kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. 22Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. 23Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24at ang dapat makita sa inyo’y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.  25Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo’y bahagi ng iisang katawan. 26Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo’y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit.i 27Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 28Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. 29Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita; sikaping lagi na ang pangungusap ninyo’y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. 30At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. 31Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s