Matagumpay Na Pamumuhay Cristiano

ANG PAMUMUHAY NA MATAGUMPAY

Marami sa mga anak ng Diyos ang namumuhay ng talunan at tila baga di kontento sa kanilang buhay espirituwal. Hindi pa nila nararanasan ang matagumpay na pamumuhay na nararapat sa isang mananampalatayang Cristiano. Si Pablo ay sumulat ng ganito sa mga Cristiano sa Corinto: “Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Cristo dahil sa ating pakikipag-isa sa kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Cristo.” Si Apostol Juan naman ay nagsulat ng ganito:“Napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya.”

ANO BA PAMUMUHAY NA MATAGUMPAY?

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa maraming larawan ng pamumuhay namatagumpay:

1. Hindi ito pamumuhay na walang kasalanan, kundi isang pamumuhay na masa madalas ang tagumpay laban sa kasalanan. Ang pamumuhay na walang kasalanan ay imposible dito sa ibabaw ng lupa. Bagamat possible na ang isang Cristiano ay mamuhay ng walang kasalanan ng ilang araw, ako’y nakatitiyak na imposible na siya ay makapamuhay ng tuloy-tuloy na walang kasalanan hanggang kamatayan. Bagamat imposible ang pamumuhay na walang kasalanan, possible ang pamumuhay na mas madalas ang tagumpay laban sa kasalanan.

2. Ang pamumuhay na matagumpay ay hindi lamang para sa iilang mga anak ng Diyos, kundi ito’y para sa lahat ng kanyang mga anak. Lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos ng matagumpay na pamumuhay kay Cristo ngunit nasa sa atin kung ating bibigyang pansin ang pamumuhay na matagumpay o mananatili tayo sa pamumuhay na tila-baga talunan.

3. Hindi ito pamumuhay na walang tuksong kakaharapin, kundi ito’y pamumuhay na napaglalabanan ang tukso.

4. Ang pamumuhay na matagumpay ay nasasalig sa pagkaunawa ng katotohanan ng Diyos. Sinabi ni Cristo: “Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo” (Juan 8:32). Madalas tayo ang mga Cristiano ay nagiging talunan dahil na rin sa kamangmangan sa katotohanan ng Diyos.

POSIBLE BA ANG MAMUHAY NG MATAGUMPAY?

Kalooban ba ng Diyos na tayo ay mamuhay ng matagumpay? Pinagkalooban ba tayo ng Diyos ng ating kailangan para sa ganoong pamumuhay? Kung oo, tayo ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung tayo ay kuntento na sa medyo-medyong pamumuhay espirutwal na kung saan ay madalas na hindi matagumpay ang ating pamumuhay Cristiano. Ang pamumuhay ng mga di-mananampalataya ay ang pamumuhay na talunan. Sila lamang ang may karapatan sa ganitong uri ng pamumuhay. Hindi kailanman nila mararanasan ang pamumuhay na matagumpay. Subalit maraming Cristiano ang namumuhay sa teritoryo ng mga di-mananampalataya sa kadahilanang kanilang ipinamumuhay ang buhay ng isang talunan. At dahil napagwagian na ni Cristo ang sanlibutan, ang buhay ng mga anak ng Diyos ay dapat lamang na buhay na matagumpay at ito ay isang pamumuhay na possible. Totoo, POSIBLE PARA SA ISANG ANAK NG DIYOS ANG MAMUMUHAY NG MATAGUMPAY. Basahin ninyo ang mga sumusunod na talata sa Bagong Tipan at makikita ninyo na nais ng Diyos na tayo ay matagumpay na mamuhay bilang mga Cristiano : Roma 6:14; Filipos. 4:13; 1 Tesalonica. 4:3; 2 Timoteo. 4:18; Hebreo. 7:25; 1 Juan 1:7- 9, at 1 Juan 2:1.

ANO ANG SEKRETO SA MATAGUMPAY NA PAMUMUHAY NA ITO?

Ang tagumpay na ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng sariling sikap. Kapag ating sinubukan na pagtagumpayan ang KASALANAN, ang SARILI, at ang SANLIBUTAN sa pamamagitan ng sarili nating lakas at paraan tayo ay tiyak na mabibigo lamang. Wala sa atin ang tagumpay. Nasa Diyos ang tagumapay. Sinabi sa Zacarias 4:6: Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan kundi sa aking tulong lamang.” Sa wikang Inggles ang sabi: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the LORD Almighty.”

Ang dahilan ng ating pagkabigo na talunin ang kasalanan at ang sanlibutan at ang laman ay ang hindi natin pagkilala sa Kapangyarihan ng Diyos sa Persona ng Espiritu Santo. Wala tayong magagawa at maisasakatuparan na magbibigay lugod sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Panahon na para tayo ay mag-iba ng isip patungkol sa ating relasyon sa Espiritu ng Diyos. Dapat nating bigyan siya ng malaking pansin at puwang sa ating buhay. Maging tunay na mga taong “Pentecostal” tayo. Hindi yung denominasyon kundi yung karanasan. Alam ng Panginoong Jesu-Cristo na walang magagawa ang kanyang mga disipulo maliban na sila ay mapuspos ng Espiritu Santo kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad ang ganito: “Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo.” (Gawa 1:4,5)Kinailangan ng mga alagad ang Espiritu Santo bago nila maisagawa ang gawaing espirituwal. Gayundin naman, sinabi ni Pablo: “Ngunit sinasabi ko: Mamuhay kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa ng laman.” (Gal. 5:16, Ang Salita ng Diyos). Mapaglalabanan lamang natin ang gawa ng laman kung tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya, upang tayo ay makapamuhay ng matagumpay, KULITIN NATIN ANG DIYOS NA PUSPUSIN NIYA TAYO NG KANYANG ESPIRITU (Lucas 11: 5-9,13). Huwag natin siyang tantanan hanggat di tayo napupuspos ng Espiritu Santo sapagkat ang tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng Kanyang Espiritu.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s