Mamuhay Na May Pagpapakumbaba

Wala na sigurong katangian ang pinakamalapit sa puso ng Diyos kundi ang pagpapakumbaba. Sapagkat maging ang Panginoong Jesu-Cristo

bagamat totoong Diyos ay marunong magpakumbaba at ito’y kanyang ipinakita nang siya’y nagkatawang tao. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa Filipos 2:6-8, “Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Cristo’y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus.” Ang Panginoong Jesu-Cristo ang larawan ng tunay na pagpapakumbaba na dapat nating tularan. Kaya nga sinabi rin ni Apostol Pablo, “Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag; sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.” (Filipos 2:3-5). Nawa ang ating kaisipan ay maging tulad ng sa Panginoong Jesu-Cristo; isang kaisapan na kinalulugdan ng Diyos.

Sa maraming pagkakataon, paulit-ulit tayong hinihimok ng Biblia na tayo ay magpakumbaba. Narito ang ilan:

“Ako’y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko’y sumusunod.” (Isaias 66:2)

“Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.” (Mikas 6:8)

“Kayo’y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa’t isa.” (Efeso 4:2)

“Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.” (Santiago 4:10)

“Kaya’t magpakumbaba kayo at pasakop sa Makapangyarihang Diyos, at kayo’y itataas niya sa takdang panahon.” (1 Pedro 5:6. FSV)

Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi nangangahulugan na sa kanya lamang tayo magpapakumbaba at sa ating kapwa ay hindi. Sa halip, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng magpakumbabang isipan na ating tataglayin saan man tayo naroon at sino man ang ating kaharap.

Ang pagmamataas ay hindi kailanman kinalugdan ng Diyos. Sa katunayan, bago naging Satanas si Lucifer siya ay isang maningning na anghel ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang mapagmataas na puso siya ay ibinagsak ng Diyos at naging lubhang masama. Walang maidudulot na mabuti ang pagmamataas, ngunit may taglay na pangako ng Diyos ang sino mang nagpapakumbaba. Totoong tila mahirap magpakumbaba sa harap ng ating kapawa lalo na kung alam nating mas nakahihigit tayo sa kanila. Subalit iyon nga ang diwa ng pagpapakumbaba. Alam ni Cristo na siya ay maaaring manatiling kapantay ng Diyos ngunit pinili niya ang magpakumbaba.

Mas madali ang magpatawad kung may pagpapakumbaba. Ang dahilan kung bakit nahihirapang magpatawad at humingi ng tawad ang isang tao at maging ang isang Cristiano ay sapagkat walang ganitong ispan ng pagpapakumbaba. Hindi mahirap para sa Panginoong Jesu-Cristo ang magsabi, “Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagwa,” sapagkat siya ay mayroong pusong mapagkumbaba.

Ang init ng ulo ay nakokontrol din kung may pagpapakumbaba. Maliban na ang isipan natin ay tulad ng sa Panginoong Jesu-Cristo, ang init ng ulo ay mas madaling gumana kesa ang maging mahinahon. Sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo,Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako’y maamo at mapagkumbabang loob.” (Mateo 11:29). Mahirap maging maamo o mahinaahon kung ang pagpapakumbaba ay hindi naghahari sa puso ng isang Cristiano. Sa kabilang dako, kung ang pagpapakumbaba ay naghahari sa puso ng isang Cristiano, ang pagiging mahinahon ay agad na madarama at mapapansin ng kanyang kapwa.

Ang pagkainggit ay maiiwasan din kung mayroong pagpapakumbaba. Madalas ayaw nating mahihigitan tayo ng ating kapwa. Ito man ay sa kakayanan o abilidad o kaya naman ay sa mga bagay na ating tinataglay. Laganap na sa ating mga Filipino ang tinatawag na “utak-talangka.” Ayaw nating mayroong nakahihigit sa atin kaya siya ay hinihila natin pababa. Subalit ang pusong mapagkumbaba ay hindi ganito. Muli sinabi ni Apostol Pablo, “Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag; sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.” (Filipos 2:3-5).Ang pagpapakumbaba ay nag-uudyok sa atin na pagmalasakitan ang kapakanan ng iba at ituring sila na higit sa atin.

May mga iglesiang nagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba at may mga Cristianong masyadong mapamuna dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Ngunit sa ating iglesia ang dapat nating pairalin ay ang pagiging magpagkumbaba. Walang sinumang “superstar” sa atin maliban kay Cristo. Siya lamang ang “superstar” dito sa GTCC at kung mayroon man sa iglesiang ito na nag-iisip o naghahangad na siya ay matanyag, nais kong sabihin na walang lugar ang ganung tao sa kaharian ng Diyos, ni wala siyang lugar sa Katawan ni Cristo, sapagkat walang ibang pinakananais ang Diyos para sa mga Cristiano kundi ang sila’y matulad sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo.

Maraming magagandang katangian ang ibubunga ng pagpapakumbaba sa ating buhay, mga katangiang tulad ng kay Cristo. Subalit walang ibang paraan ang Diyos upang lubos tayong maging tulad ni Cristo kundi ang daan ng pagpapakumbaba.

Kaya naman hindi dapat ipagsawalang-bahala ang panawagang ito na tayo’y magpakumbaba sa harap ng Panginoon sapagkat sa ganitong lagay ng isipan dumadalo’y ang maraming katangiang pang-Cristiano. Kaya’t ating simulang linangin ang kaisipang tulad ng kay Cristo – isang mapagkumbabang kaispan. Sikapin nating lumayo tayo sa anumang uri ng pagmamataas at sa halip ay lagi tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos at humingi ng habag sa kanya na kinikilala sa kanyang harapan na kung hindi dahil sa kanyang kagandahang-loob ay wala tayong kabutihang taglay.

Advertisements

One thought on “Mamuhay Na May Pagpapakumbaba

  1. salamat po sa mensaheng nbasa q…panginoon humihingi po aqo ng kapatawaran s mga kasalanan ngawa q..lalong lalo noong time n ngmahal aqo ng my asawa……dq po sinasadya…tumigas ang puso q s mga npgdaanang q.tuwid nyo po ang daan q…tulungan nyo po aqo umunawa at mgpakumbaba s kapwa…liwanagan nyo po ang kaisipan q…lalong lalo n po ngaun….gulong gulo po ang isip q……tanggalin nyo po ang anuman takot at pg aalin langan sa puso q…kayo n po sana mghari saken…i want to search u more oh lord

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s