Darating Din Ang Tagsibol

Ang Taglamig (Winter) dito sa Scotland at sa iba pang lugar ay nagdudulot ng pagkatuyo ng maraming puno at halaman. Maging ang  mga damo ay hindi humahaba sa panahon ng Taglamig. Kung gaano sila kahaba nang sila’y iwan sa hardin noong simula ng taglamig, mananatili silang ganoon sa loob ng tatlong buwan hanggang sa magsimula ang Tagsibol (Spring) kung kailan sila ay magsisimulang muling humaba. Sa panahon ng Tagsibol at Tag-init (Summer), ang mga damong ito ay humahaba ng napakabilis. Kailangan silang gapasin o putilin kada-dalawang linggo, kundi magmimistulang gubat ng mga damo ang hardin. Sa panahon din ng Taglamig, ang mga punong apektado (may mga punong hindi apektado ng Taglamig) ay talagang tuyo. Hindi sila makikitaan ng usbong kahit maliit man lamang. Maging ang mga bulaklak ng Tagsibol (Spring flowers) ay hindi rin umuusbong sa panahon ng Taglamig hanggat di nila nadarama na dumarating na ang panahon ng Tagsibol. Sa oras na madama ng mga binhi ng mga bulaklak na ito na dumating na ang Tagsibol sila ay magpapakita na ng pag-usbong na tulad ng makikita ninyo sa larawan sa kaliwang bahagi.

Ang buhay ng maraming Cristiano ay tila ba nasa panahon ng Taglamig. Wala tayong makitang pag-usbong kahit maliit lamang at tila hindi umuusad ang ating buhay tulad ng mga damo sa hardin tuwing Taglamig. At marahil sa mahabang panahon ay ganito ang ating kalagayan na ang iba ay tila ba nawawalan na ng pag-asa. Ngunit hindi totoo na walang pag-asa. Hindi totoo na walang Tagsibol na darating. Kung paano ang mga punong apektado ng Taglamig, ang mga damo sa hardin, at ang mga spring flowers ay mistulang patay tuwing panahon ng Taglamig, nalalaman nilang mayroong Tagsibol na darating. Kaunting tiyaga at kaunting pagtitiis at darating ang panahon ng Tagsibol – ang panahon ng pamumunga at pagpapala mula sa Diyos.  At hindi nga sila nalilimutan ng Diyos. Muli silang pinauusbong at pinamumunga ng Diyos sa pagdating ng panahon ng Tagsibol.

Kapag sumasapit ang Tagsibol dito sa Scotland, ang kapaligiran – mga puno, halaman, at bulaklak ay tila baga nag-aawitan sa ganda. Malayong-malayo sa larawan ng Taglamig kung saan ay tila ba Tagtuyot. Noong isang araw ay namatyagan ko sa tabi ng isang kalsada ang paglitaw ng mga spring flowers sa lupa. Ang mga bulaklak na ito ay hindi espesyal na mga bulaklak tulad ng mga rosas at tulips; ang mga bulaklak na ito ay mga karaniwang bulaklak lamang sa lupa tulad ng mga damo ngunit sila ay nagbibigay senyales na ang panahon ng Tagsibol ay dumating na. Nakita ko na sila ay para bang masayang sumisibol mula sa lupa at nagsasabing, “Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at pagkalinga.” Sila ay larawan ng pag-asa. Mula sa mistulang patay na binhi sa loob ng mahabang panahon, ngayon ay naglilitawan na may kagalakan.

Ang buhay natin ay tila ganyan. Madalas naiisip natin na sa mahabang panahon ay tila ba wala ang pagkilos ng Diyos. Minsan ay nadarama natin ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng buhay. Subalit ang Panginoong Jesu-Cristo na rin ang nagsabi, “Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya?” (Mateo 6:30) Ang mga tao ay mas mahalaga kesa sa mga damo. At kung ang mga damo ay pinuusbong at kinakalinga ng Diyos at di niya sila nalilimutan, higit lalo ikaw na kanyang anak. Darating din ang Tagsibol sa iyong buhay kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung paano hindi natin maaunawaan sa panahon ng Taglamig na ang isang punong tuyong-tuyo na at maaari ng ipanggatong ay muling nagkakaroon ng buhay sa pagsapit ng Tagsibol, gayun din hindi natin mauunawaan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay na mula sa pagkahandusay ay kanyang pasisibulin tungo sa panibagong sigla, lakas at pamumunga. Hanggat mayroong Diyos na kumakalinga sa kayang sangnilikha mayroong Tagsibol na darating sa buhay ng bawat isa. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang inaakala mong walang pag-asa ay lubhang akala lamang; hindi iyon ang katotohanan. Huwag magpadala sa iyong akala. Sa halip, paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos na siya, “dahil sa kanyang kagandahang-loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa.” (2 Tesalonica 2:16)

Totoong ang panahon natin ay tila ba nais pigain maging ang huling patak ng pag-asa sa ating puso. Iyan ang ginagawa ng kaaway sa ating panahon. Maging ang mga Cristiano na ang tanging pag-asa ay ang Diyos ay nais ng kaaway na sirain ang kanilang pananampalataya sa iba’t-ibang paraan. Nandoong pasubalian ang pagiging totoo ng Biblia bilang Salita ng Diyos. Nandoong ipakita sa sangkatauhan na wala talagang lumalang kundi ang lahat ay bunga ng tinatawag na “evolution.” Nandoong ipakita ang kahirapan at ang mga kasamaan sa daigdig na kung mayroong Mabuting Diyos ay bakit mayroong mga ganitong pangyayari. Nais ni Satanas na wasakin ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos at sa gayun mawala ang kanilang pag-asa sa buhay. Sapagkat alam ni Satanas na ang pananalig sa Diyos ay nagdudulot ng pag-asa dito sa buhay sa lupa at gayun din pag-asa sa kabilang buhay. Huwag tayong susunod at maniniwala sa pandaraya ni Satanas. Ipagdiinan natin sa kanya at maging sa ating sarili na mayroong BUHAY AT MATIBAY NA PAG-ASA sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa at kinabukasan.

Kung ikaw man ay nalugmok dahil sa anumang dahilan, alalahanin mo na mayroong buhay ng pag-asa sa Diyos. Hindi ka niya maaaring itakwil o iwan man sapagkat kung si Cristo ay nakuha niyang isugo dito sa lupa upang mamatay para sa iyo upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa kanya sa pamamagitan ng pananalig mo kay Cristo, paano ka tatalikdan ng Diyos ngayon gayung ang kamatayan ni Cristo ang patunay at pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa iyo. Ang nais ng Diyos ay muli kang tumayo mula sa pagkalugmok at humakbang patungo sa kanya at tanggapin ang lahat ng pagpapalang espirituwal na inilaan niya para sa iyo. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa at hindi siya lalagay sa posisyon na maaari niyang ipagkakait ang pag-asang kailangan mo.

Kung ikaw man ay namumuhay sa kasalanan at nakikita mo ang iyong sarili na tila wala ka ng kapag-a-pag-asa, nagkakamali ka. Iyan ang nais ni Satanas na iyong paniwalaan. Ngunit ang totoo, mayroong nakalaan na pag-asa para sa iyo at nais ng Diyos na yakapin mo ang pag-asang iyon. Sinabi ni Apostol Pablo, “Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga Hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo’y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Colosas 1:27). Na kay Cristo ang pag-asang iyon. Na kay Cristo ang pagbabago ng iyong buhay. Sa oras na kilalanin mo siya bilang Tagapagligtas, siya ay mananahan sa iyo upang bigyan ka ng bagong buhay at bagong pag-asa na nagdudulot ng panibagong sigla sa buhay. Mayroong Tagsibol na darating sa iyong buhay na magdudulot ng bagong buhay sa oras na ikaw ay manalig sa kanya.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s