Cristiano Ka?… Tiyak Ka Ba?

Bagamat ang Cristianismo ay tinaguriang isang relihiyon, ang totoo ito’y hindi isang relihiyon ayon sa katuruan ng Biblia. Ang mga alagad o mga tagasunod ni Cristo ay unang tinawag na mga Cristiano sa Antioch (Mga Gawa 11:26), isang lungsod sa pusod ng Syria at pangatlo sa pinakamahalagang  lungsod sa Emperyo ng Roma. Kung sila man ay tinawag bilang mga Cristiano bilang pagkutya sa kanila o sila ay gumamit ng katawagang Cristiano para sa kanilang mga sarili walang sinuman ang nakatitiyak. Ang maliit na impormasyong iyan ay nagmumungkahi lamang na ang mga Cristiano noong una ay hindi tinatawag na mga Cristiano hanggang sila ay tawagin ngang mga Cristiano sa Antioch; sila ay tinawag noong una bilang mga mananampalataya o mga alagad.

Sa mga sulat ni Apostol Pablo, kanyang binigyang diin ang pakikipag-isa kay Cristo kesa sa pagsasagawa ng mga gawaing pangrelihiyon upang ilarawan ang isang tunay na mananampataya kay Cristo. Ang pakikipag-isa kay Cristo ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanya – pananampalatayang nagpapasya na sumunod kay Cristo sa pamamagitan ng isang personal na kaugnayan sa kanya. Samakatwid, ang pagiging Cristiano ay hindi isang relihiyon at hindi rin isang bagay na isinasagawa sa pamamagitan ng mga relihiyosong gawain. Ang pagiging Cristiano ay isang pakikipag-ugnayan kay Cristo. Ang pagiging Cristiano ay hindi isang bagay na kung saaan ang isang sanggol ay binautismuhan upang mataguriang isa nga. Hindi totoo na ang isang sanggol ay ginagawang Cristiano sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig sa ulo nito. Ito’y isang katuruan at gawain lamang ng tao na hindi makikita sa Biblia. Ang mga Cristiano ay mga tao na gumawa ng napakahalagang pasya sa kanilang buhay na sumunod kay Cristo at sa gayon ay maging kanyang mga alagad. Samakatwid ang mga sanggol at ang mga bata ay hindi maaaring maging alagad ni Cristo o maging Cristiano sapagkat sila’y wala pang kapasidad na gumawa ng ganoong napakahalagang pasya sa kanilang buhay. Tama si Richard Dawkins, isang kilalang Briton na ateista (taong hindi naniniwala sa mayroong Diyos), nang kanyang sabihin na “hindi totoong mayroong Cristianong mga anak” (“there is no such thing as Christian children.”) Tama si Dawkins sapagkat tunay ngang walang Cristianong mga anak sapagakat ang pagiging Cristiano ay hindi isang bagay na namamana natin sa ating mga magulang o ninuno o isang bagay na ginawa sa atin o isang bagay na ginagawa natin. Ang pagbubuhos ng tubig sa ulo ng isang sanggol o ang paglubog sa tubig ng isang tao ay hindi nagdudulot ng pagiging Cristiano sa isang sanggol o sa isang tao.

Hindi rin dahil dumadalo sa iglesia ang isang tao bawat Linggo siya ay Cristiano na. Hindi rin dahil araw-araw ay nagbabasa ng Biblia o nananalangin ang isang tao siya ay Cristiano na. Totoo na ang isang tunay na Cristiano ay gagawin ang mga bagay na ito subalit hindi ang pagsasagawa ng mga ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na Cristiano. Tinatawag na Cristiano ang isang tao kapag siya ay mayroong personal na kauganayan kay Cristo – isang kaugnayan sa pamamagitan ng tunay na pananampaltaya. Sa katunayan, ang isang tunay na Cristiano (uulitin ko, tunay na Cristiano) ay tiyak na magbabasa ng Biblia [Bible], dadalo sa mga pagtitipon ng iglesia [church meetings], mananalangin [prayers] sapagkat ang mga gawaing espirituwal na ito ang kinahuhumalingan ng mga tunay na Cristiano: “Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol [Bible], sa pagsasama-sama bilang magkakapatid [church meetings], sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin [prayers].” (Mga Gawa 2:42)

Upang maging Cristiano, kinakailangan ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng personal na pagpapasya na tumutugon sa paanyaya ni Cristo: 28“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. 29Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.” (Mateo 11:28,29)

Bagamat maraming Cristiano ang nag-aakala na sila ay Cristiano na dahil sila ay nabautismuhan noong sila ay maliliit pa o dahil sa sila’y dumadalo sa simabahan kada Linggo o dahil sila ay tapat na nagsasagawa ng mga kanilang mga tungkuling pangrelihiyon, ang totoo sila ay maaaring hindi tunay na mga Cristiano kung si Cristo ang tatanungin. Sapagakat si Cristo mismo ay nagsabi ng ganito: 21“Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. 22Pagdating ng huling Araw, marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan!’ 23At sasabihin ko sa kanila, ‘Kailanma’y hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama!’” (Mateo 7:21-23). Dahil diyan, makabubti na ating tiyaking maigi na tayo ay mga tunay na Cristiano nga.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s