“Sige Ganoon Din Ang Iyong Gawin”

25Isang dalubhasa sa kautusang Judio ang lumapit kay Jesus upang siya’y subukin. “Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?” tanong niya.

26Sumagot si Jesus, “Ano ba ang nakasulat sa Kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?”

27Sumagot ang lalaki, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip;’ at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.'”

28Sabi ni Jesus, “Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan.”

29Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, “Sino naman ang aking kapwa?”

30Sumagot si Jesus, “May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. 31Nagkataong dumaan doon ang isang paring Judio. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad.32Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 33Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya’y naawa. 34Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan upang maalagaan doon. 35Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay-panuluyan, at sinabi, ‘Heto, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik.'”

36At nagtanong si Jesus, “Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?”

37“Ang taong tumulong sa kanya,” tugon ng abogado. Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Sige ganoon din ang iyong gawin.”

Sa Lukas 10:25-37, ang karunungan ng Panginoong Jesu-Cristo ay ating makikita sa pagsagot niya sa tanong ng isang dalubhasa sa Kautusang Judio ukol sa kung paano magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesu-Cristo ay hindi nagbigay ng isang teolohiya ukol sa doktrina ng kaligtasan, bagkus ay kanyang tinanong ang lalaki ukol sa nalalaman nito bilang isang dalubhasa sa Kautusang Judio. At nang makita ng Panginoon na ang kanyang sagot ay ayon doktrinang Judio, sumagot ang Panginoon: “Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan.”

Ang pagkakaroon ng buhay ng walang hanggan noong bago ipahayag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Apostol Pablo ang doktrina o ebanghelyo ukol sa kagandahang loob ng Diyos ay sa pamamagitan ng, “gawin mo iyan.” Ngunit nang maipahayag na ang doktrina ng kagandahang loob ng Diyos, ang pagkakamit ng kaligtasan ay hindi na nangangailangan ng anumang paggawa.

Sa talinghagang ito, ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa lalaki upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Sa talata 37 sinabi ng Panginoon sa lalaki, “Sige ganoon din ang iyong gawin.” Ngunit ano ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon? Ang ipinagagawa ng Panginoong Jesu-Cristo sa lalaki ay ang maging mabuting kapwa siya sa ibang tao.

Ngayon, ang katuruang ito ng Panginoon ay mailalapat din sa ating mga Cristiano bagamat tayo ay naligtas o nagtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa kanya. Nais kong unawain ninyo na marapat nating gawin din ito hindi upang maligtas kundi dahil tayo ay ligtas na. Mas marapat nga na tayong mga Cristiano ang magsagawa ng utos na ito ng Panginoon bilang tanda ng ating pagkilala at lubos na pasasalamat sa buhay na walang hanggan na kanyang ipinagkaloob sa atin. Subalit ano ba eksakto ang nais ng Panginoon na gawin natin? Sino ba ang ating kapwa?

Nang itanong ng lalaki, “Sino naman ang aking kapwa?” hindi ito sinagot ni Cristo ng tuwiran. Sa halip, kanyang inilagay (at dito makikita ang karunungan ng Panginoong Jesu-Cristo) ang lalaki sa posisyon na siya mismo ang tatayong kapwa para sa ibang tao. Ang Samaritano ang tumulong doon sa lalaking nabugbog at ninakawan ng mga tulisan. Samakatwid, siya ang tumayong kapwa para doon sa lalaking biktima ng mga tulisan. Sa madaling sabi, parang sinasabi ng Panginoon sa lalaking dalubhasa sa Kautusang Judio, “Huwag mong itanong kung sino ang iyong kapwa, sa halip, ikaw mismo ang maging kapwa sa iba.”

Minsan (o madalas) ang nabibigyang halaga natin ay ang mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Tila ba inilalagay natin ang ating sarili doon sa taong biktima ng mga tulisan at ang mga taong gumagawa ng mabuti sa atin ay sila ang ating kinikilalang “kapwa.” At iyon ay tama. Ayon sa kuwento ng Panginoon ukol sa Mabuting Samaritano, ang gumawa ng mabuti sa atin ay ang ating kapwa. Ngunit ang hindi natin nabibigyang pansin ay ang utos ng Panginoon na, “Sige ganoon din ang iyong gawin.” Gawin ang alin? Gawin ang pagiging kapwa sa iba. Sa madaling sabi, huwag nating ilagay lagi ang ating sarili doon sa lugar ng biktima ng mga tulisan. Sa halip, ilagay natin ang ating sarili sa lugar ng Samaritano na siyang naging kapwa doon sa lalaking biktima. Huwag lamang lagi tayong magpasalamat na mayroong tumutulong sa atin. Huwag lamang na lagi tayong umiiyak at nag-aabang ng tutulong sa atin. Huwag lamang na lagi tayong nag-iisip na tayo ay biktima ng isang hindi magandang pangyayari. Totoo man na tayo ay nasa mga ganyang kalagayan o hindi, ang dapat din namang ating dinggin ay ang utos ng Paginoon na, “Sige ganoon din ang iyong gawin.” – maging kapwa tayo sa ibang tao. Tularan natin ang Samaritano na nagbigay ng tulong sa isang hindi niya kakilala.

Uulitin ko, marapat nating gawin ang bagay na ito sapagkat tayo ay pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan. Tayo ay mga Cristiano at larawan na ng mga Cristiano ang ganitong gawain. At ang inaasahan ng mundo na unang gagawa ng mga bagay na tulad nito ay tayong mga Cristiano. Huwag lamang tayong matuwa na tayo ay tinatawag na “Christian.” Sikapin din natin na tayo ay magtaglay ng katawagang “neighbor” o kapwa. Hindi ba’t pangit sa panlasa kung ang isang tao ay nagpapakilalang “Christian” ngunit hindi naman ginagampanan ang pagiging “kapwa” o “neighbor” niya sa ibang tao? Sa katunayan, hindi dapat mawala sa larawan ng mga Cristiano ang pagiging kapwa o pagiging mabuting Samaritano. Kaya, nais kong itanong mayroon ka bang naiisip ngayon na kapit-bahay o kakilala na nangangailangan ng iyong tulong? Ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo bilang isang Cristianong nagtataglay na buhay na walang hanggan, “Sige ganoon din ang iyong gawin.”

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s