Ang Katapatan ng Diyos

Ang pagiging matapat ay isa sa mga katangian ng Diyos. At ang kanyang katapatan ay di tulad ng ating katapatan. Ang ating katapatan, kung tayo ay mayroon man, ay madals na magmaliw kapag mayroong mga pangyayaring hindi natin nagustuhan. Ngunit ang katapatan ng Diyos ay hindi magmamaliw kalianman. Ito’y magmamaliw lamang kung siya ay titigil na bilang Diyos, subalit iyon ay imposible. Dahil ang Diyos ay walang-hanggang Diyos, ang kanyang katangian bilang matapat na Diyos ay walang-hanggan din. Sinasabi sa atin sa Awit 117:1-2, “Magpuri sa Panginoon, kayong mga bansa! Ipagbunyi siya, lahat kayong mga bayan, pagkat nananaig para sa atin ang kanyang pag-ibig; walang hanggan ang katapatan ng Panginoon. (Ang Biblia Ng Sambayanang Pilipino)

Kapag aking binubulay-bulay ang aking buhay mula noong ako’y bata pa, namamangha ako sa katapatan ng Diyos sa aking buhay. Madalas ay nalilimutan natin na ang katapatan ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay buhay pa. Mayroong mga tao na hindi nila naaalala o naiisip ang Diyos sa kanilang buhay kahit minsan man hanggang sa sila ay dumanas ng hapdi sa buhay. At sa pagdanas nila ng ganitong karanasan ay kanilang sinisisi ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Lahat ng tao ay maaaring dumanas ng hapdi sa buhay mananampalataya man o hindi. Ang kakaibhan nga lamang, ang mga Cristianong kumikilala sa Diyos ay may biyaya ng Diyos upang harapin ang mga ganitong hapdi sa buhay. Ang pagdanas ng hapdi sa buhay ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi tapat. Si Cristo man ay nagdusa at dumanas ng matinding hapdi sa katawan at kalooban, ngunit alam niya na ang Diyos ay laging tapat.

May mga Cristiano ngayon sa ibang lugar na dumaranas ng pag-uusig tulad sa India at Pakistan. Ang iba sa kanila ay pinatay na. Ngunit ang mga Cristiano sa mga lugar na ito ay hindi nagsasawa sa pananalig na ang Diyos ay tapat sa kanila. Hindi natin dapat sukatin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari na ating nararanasan. Pansinin nyo ang pagpapahayag ng pananalig ni propeta Habakkuk sa Diyos: “Bagama’t di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa aki’y nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan.” Hindi nakatingin si propeta Habakkuk sa mga magagandang bagay na maaaring gawin ng Diyos kundi siya ay nakatingin sa Diyos mismo. Ang kagalakan niya ay hindi sa kung ano ang maaaring gawin ng Diyos. Sa halip, ang kagalakan niya ay ang Diyos mismo na kanyang Tagapagligtas. Totoong tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Subalit dapat din nating tandaan na hindi niya iniligtas ang mga apostol mula sa kamatayan sa kamay ng kanilang mga mang-uusig. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila’y pinabayaan o iniwan ng Diyos. Sapagkat ako’y naniniwala na maging sa huli nilang paghinga, ang Diyos ay kasama nila. May mga bagay na  sa ating pang-unawa sa ngayon ay tila baga mahirap unawain. Mahirap unawain sa ngayon na kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako bakit napugutan ng ulo si Apostol Pablo? Bakit ipinako sa krus na patiwarik si Apostol Pedro? Mahirap unawain ang mga bagay na iyan ngunit hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi tapat sa atin. Mananagot sa kanya ang mga may kagagawan ng kamatayan ng mga apostol na ito. Hindi palalampasin ng Diyos ang bagay na ito ay sa huling araw, bibigyan niya ng katarungan ang kanilang kamatayan.

Ang daigdig na ating ginagalawan ay hindi perpektong daigdig. May mga nilalang na maaaring maging sanhi ng ating pagdurusa o kamatayan. At ang Diyos ay hindi isang security guard na magbibigay ng lagiang seguridad sa atin upang hindi tayo dumanas ng pagdurusa o kamatayan. At ito ang isa maraming bagay na hindi natin maipapaliwanag. Subalit ang Diyos ay tapat na sa bawat pangyayari sa ating buhay alam iya kung sino responsible. Ang pagkamatay ng isang dalagita sa gilid ng pader ng Philippine General Hospital nitong nakaraang sanlinggo dahil sa hindi tinaggap ang dalagita sa hospital dahil walang P8,000 na pangpaunang bayad ang ina nito ay hindi malilimutan ng Diyos. Tapat ang Diyos at kanyang papanagutin sa takdang panahon ang mga responsible sa pangyayaring ito. Ganun kumilos ang Diyos sa kanyang katapatan.

May mga Cristiano na namamali ng napakalaki sa kanilang pag-unawa sa Diyos. Minsan ay nag-a-ala Wilde Almeda ang ilang Cristiano na ang tingin nila sa Diyos ay parang agimat na kapag taglay nila ay hindi sila tatablan ng bala ng baril o kaya ay ng palaso. Subalit dapat nating maunawaan na ang pagkakaroon natin ng Diyos ay hindi garantiya na hindi na tayo daranas ng hapdi, pagdurusa, at kamatayan. Kung ang paglapit natin sa Diyos ay para lamang sa mga bagay na ganito, hindi natin makikita sa ating buhay ang katapatan ng Diyos. Sapagkat ang katapatan ng Diyos ay mas lalong nagniningning sa paninging ng mga Cristianong nagmamahal sa kanya sa kabila ng mga hapdi at pagdurusa nila sa buhay, na umaasa na pagdating ng araw ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay kanyang tutuparin at hindi niya sila bibiguin.

Higit lalo sa lahat, ang katapatan ng Diyos ay kanyanng ipinapakitang lalong dakila kapag tayo minsan ay hindi nagiging tapat sa kanya. Sa madalas nating pagkadapa at pagsuway, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Patuloy siyang umuunawa at nagmamahal sa atin. Sa oras na tayo ay marumihan ng kasalanan siya ay isang tapat na Ama na lumalapit sa atin na bukas ang mga braso upang tayo ay yakapin at linisin at bigyan ng panibagong saya dulot ng kanyang pagpapatawad. Sinabi sa atin sa 1 Juan 1:9, “Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y TAPAT at matuwid.”

Sa simula’t-simula pa, ang katapatan ng Diyos ay laging maaasahan. Hindi kailanman magbabago at nananatiling sariwa para sa atin. Kailanman ay hindi niya tayo bibiguin.

Advertisements

One thought on “Ang Katapatan ng Diyos

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s