Ang Tunay Na Pagpapala Mula Sa Diyos

Sa Efeso 1:3 ay mababasa natin ang ganito: “Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espirituwal sa kalangitan sa pamamagitan ni Cristo. (Ang Salita Ng Diyos).

Ang  pagpapalang espirituwal ng mga mananampalataya ay mayroon lamang kaganapan kay Cristo.  Kung wala si Cristo walang espirituwal na pagpapala para sa sinuman. Ang tanging KAILANGAN ay walang iba kundi ang maging NA KAY CRISTO ang isang tao. Ang pangunahing pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa mga Cristiano ay hindi material o pisikal. Bagkus, ang pagpapalang ito ay mga espirituwal na pagpapala. Ang mga material at pisikal na pagpapala ay limitado sa pisikal na buhay dito sa daigdig. Ngunit ang pagpapalang espirituwal ay hindi limitado sa pisikal na buhay kundi ito rin ay ukol sa buhay sa makalangit na kalagayan. At dapat na malaman nating mga Cristiano na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi lamang pisikal na nabibilang dito sa mundong ito, kundi ang ating buahy ay isa ring espirituwal na buhay na mayroong makalangit na kalagayan. Sa madaling sabi, ang buhay espirituwal ay isang makalangit na buhay. At sa makalangit na buhay na ito ibinuhos ng Diyos ang pagpapalang espirituwal na makakamtan kay Jesu-Cristo.

Bagamat pinangakuan ng Diyos ang bansang Israel sa Lumang Tipan ng mga pagpapalang material at pisikal, hindi ito ginawa ng Diyos para sa kanyang Iglesia. Ang mga Cristiano ay maaaring dumanas ng kahirapan at karamdaman. Ang mga pangunahing pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga anak ngayon ay mga pagpapalang espirituwal tulad ng kabanalan, pag-ibig ng Diyos, pagiging mga anak ng Diyos, biyaya o kagandahang-loob ng Diyos na saganang ipinagkaloob sa atin, kapatawaran ng mga kasalanan, kapayahagang espirituwal ng kanyang kalooban, pananahan ng Espiritu Santo sa atin, buhay na walang hanggan, at kapangayarihang espirituwal. Ito ang tunay at walang-hanggang mga pagpapala ng Diyos para sa mga Cristiano. Hindi ko sinasabing ang mga material at pisikal na kasaganaan ay hindi pagpapala ng Diyos. Siempre, ang mga iyo ay pagpapala rin ng Diyos. Gayun pa man, hindi lang sa mga Cristiano ibinibigay ng Diyos ang mga ito; maging sa mga di-Cristiano ay ipinagkakaloob din ng Diyos ang mga pagpapalang pisikal at material (Mateo 5:45). Kaya isang kasinungalingan ang sabihin na hindi talaga Cristiano ang isang tao kapag siya ay dumaranas ng kahirapan sa buhay. Hindi kasaganaang material o pisikal ang sukatan upang sabihin na ang isang tao ay Cristiano nga o hindi.

Uulitin ko, hindi ko ipinakakahulugan na hindi na nagbibigay ng pagpapalang material ang Diyos ni hindi ko rin ipinapahiwatig na hindi na nagpapagaling ng sakit ang Diyos. Subalit ang material na bagay at kagalingang pisikal ay hindi ginagarantiyahan ng Diyos para sa Cristiano. Si Apostol Pablo ay may “tinik sa laman” (2 Cor. 12:7-9) na tatlong ulit niyang idinalangin sa Diyos na ito’y alisin. Ngunit ito’y hindi inalis ng Diyos, at sa halip kanyang pinadaloy ang kanyang biyaya kay Pablo upang ito’y kanyang kayaning pagtiisan.

Huwag nating pagkamalian, totoo na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang pagpapagaling, katulad ng material na pagpapala, ay hindi ginagarantiyahan ng Diyos na laging makakamit ng lahat ng tao sa ngayon, Cristiano man o hindi. Siya ay maaaring magpagaling at patuloy na nagpapagaling, ngunit nasa kanya ang huling pasya kung pagagalingin o hindi ang isang tao. Hindi siya nakatali sa isang pangako na magpagaling lagi. At nais ko ring sabihin na HINDI LAGING KALOOBAN NG DIYOS NA MAGPAGALING na tulad ng itinuturo ng iba. Kung ang isang Cristiano man ay nagkukulang sa mga material o  pisikal na bagay, hindi nangangahulugan iyon na hindi siya pinagpapala ng Diyos. Sa mata ng Diyos ang tunay na pagpapala ay esprituwal, hindi material o pisikal. Mayroong mga taong lapastangan ngayon sa Diyos ngunit mayroon sila ng halos lahat sa buhay. Subalit ang tingin sa kanila ng Diyos ay “sawimpalad, nararapat kahabagan, maralita, bulag at hubad” (Pahayag 3:17). Sa kabilang dako, may mga Cristiano na maralita na tulad ni Lazaro (Lucas 16:1-31) ngunit ang mata ng Diyos ay lagging nakamasid sa kanila.

Hindi dahil ang isang Cristiano ay mayroong mga bagay na material sa mundong ito sila ay “pinagpapala” na ng Diyos. Sapagkat ang mga taong lapastangan sa Diyos ay mayroon ding ganoong mga bagay at minsan nga ay higit pa roon. Samakatwid, ang bawat tao, Cristiano man o hindi, ay pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay na material dito sa lupa para sa kanilang kabutihan. At sukdulang hindi totoo na ang material na kasaganaan ay tanda ng pagkakaroon ng pabor mula sa Diyos. At hindi rin totoo na ginagantimpalaan ng Diyos ang mga Cristiano dito sa lupa ng mga bagay na material sapagkat siya mismo ang nagturo: “Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. 20Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. 21Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.” (Mateo 6:19-21)

Cristiano man o hindi ay mayroong parehas na karapatan at bahagi sa mundong ito. Ang araw ay hindi lamang sumisikat sa mga matutuwid ni ang ulan ay pumapatak lamang sa kanila. Ang mga opurtunidad ay dumarating sa bawat isa at nasa sa tao kung kanyang sasamtalahin ang opurtunidad na iyon o hindi. May mga di-Cristianong marunong gumamit ng mga opurtunidad kesa sa mga Cristiano. Marahil ang ilang Cristiano ay mahigpit na sinusunod ang Mateo 6:19 o kaya naman sila’y mga Cristianong tamad kaya hindi sinasamantala ang pagkakataon o kaya nama’y may iba pang dahilan kung kaya’t ayaw gamitin ang isang opurtunidad. Dahil diyan, may mga di-Cristianong nakahihigit sa mga Cristiano kung material na bagay ang pag-uusapan. Ngunit alam din natin na madalas ang dahilan kung bakit mas nakalalamang ang mga di-Cristiano kung material na bagay ang pag-uusapan ay dahil sa kanilang pandaraya o di pagiging tapat. Gayun pa man, may mga Cristianong marunong gumamit ng opurtunidad at sila rin ay nagiging matagumpay sa mata ng Diyos at tao.

Advertisements

One thought on “Ang Tunay Na Pagpapala Mula Sa Diyos

  1. Ngunit alam din natin na madalas ang dahilan kung bakit mas nakalalamang ang mga di-Cristiano kung material na bagay ang pag-uusapan ay dahil sa kanilang pandaraya o di pagiging tapat.///

    This is actually what transpired in the Philippine Government and the people surrounded by it. And even in the Private Sector, Corruptions are rampant and it becomes hobby nowadays. So sad to learn for these People that, they worship power, wealth, and material things until they forgot that there is a God who watch over us.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s