Bakit Mayroong Biblia? (Part 1 of 2)

Ang Diyos ay maliwanag na nagmasid at binantayan ang lahat ng kaganapan na may kinalaman sa kanyang Salita. Mula sa pagsulat nito hanggang sa pagsasalin at hanggang sa pagdating ng bawat sipi ng Biblia sa kamay ng tao ang Diyos ay maliwanag na naroon. Hindi niya pinahintulutan ang sinumang tao o ang anumang pangyayari na makahadlang sa proseso ng pag-unland ng kanyang Salita. Bakit? Sapagkat mayroong napakahalagang layunin ang Diyos sa pagkakaroon ng Biblia sa ibabaw ng mundo at narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mayroong Biblia.

Upang Malaman Natin Ang Daan Ng Kaligtasan

Wala ng pinakamahalagang bagay sa ibabaw ng mundo kundi ang kaluluwa ng tao. Sa mga salita ng Panginoong Jesu-Cristo ganito niya inilarawan ang kahalagahan ng buhay o kaluluwa ng tao: “Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili (o kaluluwa)?” (Marcos 8:36) Ang buhay o ang kaluluwa ng tao ay mas mahalaga pa kesa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ngunit ang kaluluwa ng isang tao ay patungo sa kapahamakan bunga ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkaloob ng paraan upang maligtas ang kaluluwa ng tao, at ang paraang iyan ay masusumpangan lamang sa Biblia. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, “Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.” (2 Timoteo 3:15). Isipin natin kung wala ang Biblia ngayon. Paano tayo magkakaroon ng kaalaman ukol sa tamang paraan ng kaligtasan? Marahil ang sasabihin ng iba, “Kahit walang Biblia maaaring malaman ng tao ang kaligtasan sapagkat nariyan ang Iglesia na magtuturo nito.” Tama nga sana, ngunit ayon sa kasaysayan ito’y hindi totoo. Kung wala ang Biblia sa kamay ng tao, maraming Filipino ngayon ang umaasa pa rin na sila’y maliligtas sa pamamagitan ng mga sakramento ng simbahan at sa pamamagitan ng paggawa ng anumang ipinagagawa sa kanila ng iglesia o simbahan. Mabuti na lamang at ang Biblia ay hindi nawala sa kasaysayan at may mga taong ginamit ang Diyos upang ito’y isalin sa iba’t-ibang wikang mauunawaaan ng iba’t-ibang tao at siya’t kumilos din upang ang kanyang Salita ay mapasakamay ng iba’t-ibang tao. Dahil diyan, tayong mga Filipinong Cristiano ngayon ay nakatitiyak, una, kung paano maliligtas ang ating kaluluwa; pangalawa, nakatitiyak tayo na tama ang  daang ating tinatahak; at pangatlo, nakatitiyak tayo na mayroon tayong kaligtasan dahil ito ang itinuturo sa atin ng Salita ng Diyos mismo.

Upang Tayo Ay Matuto Mula Sa Karanasan Ng Iba

Bagamat ang malaking bahagi ng Biblia ay hindi isinulat para sa atin mismo, ang Biblia ang paraan ng Diyos upang matuto tayo mula sa kanyang bayangIsrael. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 15:4, “Anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa.” Nasulat ang Lumang Tipan hindi lamang upang magkaroon ng tala ng kasaysayan ang mga Judio, kundi upang tayong mga Cristianong Hentil ngayon ay matuto mula sa kanilang karanasan sa Diyos. Sa 1 Corinto 10:11 ay sinabi rin ni Apostol Pablo ang ganito: “Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan.” Naisulat ang maraming bagay sa Lumang Tipan upang sa pamamagitan ng mga iyon ay maturuan tayong umiwas mula sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos na dahil sa paggawa ng mga Israelita ng mga bagay na iyon sila’y tumanggap ng parusa ng mula sa Diyos (I Corinto 10:1-10).

Ang ilang pangyayari na mababasa natin sa Lumang Tipan ay katuruan at babala para sa atin. Sa talata 6 sinabi ni Apostol Pablo, “Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay,gayang ginawa nila.” Ang Biblia ay naghahangad na maturuan tayo upang tayo ay maging matalino sa ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na tayo ay matulad sa kanyang bayan na lubos na naging matigas ang ulo. Kaya tiniyak ng Diyos na ang Biblia ay mapupunta sa ating mga kamay upang sa gayon ay malayo tayo sa mga pagkakamaling nagawa ng mga Israelita noon. Dahil diyan, dapat nating seryosohin ang mga babala ng Biblia. Huwag tayong maging pangahas sa harapan ng Diyos dahil sa siya ay nagpakilalang mapagmahal, mabuti, maamo, at sagana sa kahabagan at kagandahang-loob. Hindi dahil ganyan ang pagpapakilala ng Diyos sa atin sa Bagong Tipan ay maaari na tayong gumawa ng mga bagay na tulad ng ginawa ng mga Israelita noon. Gawin nating gabay sa ating pamumuhay ang Salita ng Diyos upang tayo ay malayo sa panganib na sinapit ng mga Israelita. Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo: “Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay,gayang ginawa nila… Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan.” (1 Cor. 10:6,11)

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s