Bakit Mayroong Biblia? (Part 2 of 2)

UPANG IPAHAYAG NG DIYOS ANG KANYANG SARILI

Walang ibang tiyak na pagkukunan ng tunay na kaalaman ukol sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay kundi ang Biblia. Ang Biblia ay nasulat upang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao.

Noong panahon ng Lumang Tipan ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga lingkod sa personal na paraan. Sila’y kanyang kinakausap na personal sa pamamagitan ng pag-aanyong tao at sa pamamagitan din ng mga propeta. Subalit alam ng Diyos na hindi maaaring magtagal ang ganoong paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa tao. At alam rin niya na darating ang panahon na kailangan ng sangkatauhan ang isang mapapagkatiwalaang Kasulatan na nagpapakilala sa Diyos na Manlalalang ng lahat ng bagay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mayroong Biblia. Nais ng Diyos ng isang Kasulatan na siya mismo ang may akda ngunit gamit ang tao sa pagkakasulat nito. Nais niya na ang Kasulatang ito ay magturo sa mga tao ng sapat na mga bagay na ukol sa kanya, sa kanyang mga plano at layunin, at  ukol sa kanyang kalooban sa sangkatauhan. Bagamat ang pagkakasulat ng Banal na Kasulatan ay sa pamamagitan ng mga kasaysayan, panula, hula, at mga liham, ito ang paraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili at kalooban sa sangkatauhan.

Kung ang Biblia ay hindi naisulat, walang mapagkakatiwalaang batayan upang makilala ng tao ang tunay na Diyos. At dahil napakaraming bulaang katuruan na lumalabas sa paglipas ng mga panahoon, ang isipan ng tao ay kung saan-saan maaakay at maging ang kanyang kaluluwa ay mas malamang na maakay sa kamalian. Ngunit dahil mayroon tayong Biblia na nagmula mismo sa bibig ng Diyos, ang katotohanan ukol sa Diyos at sa kanyang kalooban patungkol sa kanyang sangnilikha ay hindi mahirap hanapin. Ang mga ito’y nahahayag sa bawat pahina ng Biblia.

UPANG GABAYAN TAYO SA ATING PAMUMUHAY

Ang Biblia ay hindi lamang aklat ukol sa kasaysayan ngIsraelat ng Iglesia, ito rin ay aklat ukol sa kung paano dapat mamuhay ang tao.

Sa maraming pagkakataon mababasa natin sa Biblia ang paghimok sa atin na tularan ang Diyos. Halimbawa, ang sabi sa Efeso 5:1, “Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya.” Bilang mga taong naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig kay Cristo (Juan 1:12; 3:3-5), tayo ay hinihimok ni Apostol Pablo na tumulad sa ating Ama na nasa langit. Sa Mateo 5:48 ganito naman ang sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo: “Kaya maging ganap kayo,gayang inyong Ama na nasa langit.” Sa Lucas 6:36 ganito naman ang kanyang paghimok: “Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama.” At sa 1 Pedro 1:15,16 ang sabi ni apostol Pedro, “Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal.” Ang bawat anak ng Diyos ay dapat na mamuhay sa paraan na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit paano tayo mamumuhay ng ayon sa nais ng Diyos kung hindi natin alam kung ano ang pamumuhay na nais niya? Walang iniwan iyan sa batas trapiko. Bakit kapag pula ang ilaw sa traffic light ay humihinto ang mga responsableng drivers at kapag berde naman ay umuusad sila? Sapagkat ito ang batas na itinuro sa atin. Ngunit kung mayroon isang tao, halimbawa, na galing sa bundok at siyay tinuruang magmaneho ngunit itinuro din sa kanya na kapag pula ang ilaw siya ay susulong at kapag berde siya ay titigil, ano ang mangyayari kung siya ay magmamaneho sa EDSA? Malaking problema at disgrasya, hindi ba? Sa madaling sabi, kailangan ang tamang impormasyon upang maisagawa ang mga bagay na kinakailangan. Ngunit kung walang imprmasyon omaliang impormasyon na natanggap, hindi magagawa ng isang tao ang bagay na kailangang gawin. Ganoon din sa pamumuhay sa harapan ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ngunit paano? Kailangan natin ang impormasyon mula sa kanya at ang mga ito ay nakatalang lahat sa Biblia.

Sa aklat na Spiritual Disciplines for the Christian Life, binanggit ni Donald Whitney ang kanyang karanasan nang minsan siyang sumama sa isang pagmimisyon sa isang lugar saEast Africa. Ang sabi niya:

“In August of 1989 I had a privilege of participating in a mission trip to the bush country ofEast Africa. Four of us from the church I pastor lived in tents in front of a tiny, unfinished, mud-and-stick church building six miles from the nearest settlement.

I’ve been overseas enough to know that many customs I have come to identify with Christianity will clash at some points with the culture of our hosts. My experiences have taught me to anticipate swallowing with difficulty some of my American expectations… about how Christians should live. But I was unprepared for some of my encounters with many of the professing Christians in this equatorial setting. Lying, stealing, and immorality were common and generally accepted, even among the leadership of the church… Soon I discovered one of the main reasons this church looked as though it had been started by Corinthian missionaries. No one had a Bible – not the pastor, not a deacon, no one. The pastor had only half-a-dozen sermons, all half-baked over the coals of few Bible-story recollections. Every sixth week came the same sermon. The only real contact with Scripture happened with the occasional visit of a missionary (the nearest one was one hundred miles away) or when an area denominational worker would preach…” (pp. 27-28)

Kung walang Biblia hindi matututunan ng tao, maging ng mga  Cristiano, kung paano mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At tunay na mayroong pagkakaiba ang pamumuhay ng isang taong laging nagbabasa at nag-aaral ng Biblia kumpara sa pamumuhay ng isang taong hindi nakakakilala sa Biblia.

Upang ang ating pamumuhay ay maging higit na kalugod-lugod sa mata ng Diyos kinakailangan natin ang Biblia. At dahil ang Biblia ay nariyan at nakalaan para sa atin, wala tayong maidadahilan pa upang hindi malaman ang pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin. Abot kamay natin ang mga impormasyon na kailangan natin upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ang isang maganda rito, ang Biblia ay hindi lamang nagtuturo ng banal na pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin, kundi ito rin ay TUMUTULONG MISMO upang tayo ay pakabanalin. Ang sabi ng Panginoong Jesu-Cristo sa kanyang panalangin sa Juan 17:17, “Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan.” Ang Salita ng Diyos ang siyang katotohanan na nagpapabanal sa atin. Kung magbababad lamang tayo sa kanyang Salita ating makakamit ang banal na pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin.

Dahil diyan, pagsumikipan natin na maglaan pa ng higit na panahon sa Salita ng Diyos sapagkat ito ang kanyang layunin sa pagbibigay niya ng Biblia sa atin – ang tayo’y gabayan, turuan, at tulungan sa ating pamumuhay na may kabanalan.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s