Pagiging Puspos Ng Espiritu Santo

Sinabi sa atin ng Biblia sa Efeso 5:18, “Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo.” Napakahalaga na malaman natin ang kaibahan ng pananahan at pagpupuspos ng Espiritu. Ang permanenteng pananahan ng Espiritu ay hindi lamang para sa ilang mga piniling mananampalataya, sa halip ang pananahan ng Espiritu Santo ay para sa lahat ng mga mananalig sa Panginoong Jesu-Cristo. Ito ay binanggit ng Panginoon sa Juan 7:37-39: “Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 38Ayon sa sinasabi ng Kasulatan, ‘Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay.’ 39(Tinutukoy niya ang Espiritung tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus.)

Sa oras na ang isang tao ay manalig sa Panginoong Jesu-Cristo at makaranas ng kaligtasan, siya ay pinagkakalooban ng Banal na Espiritu. Ito ang malinaw na itinuturo ng Juan 7:37-39; Gawa 2:38; Galacia 3:2; Efeso 1:13. Samakatwid, kapag naging born again ang isang tao ang Banal na Espiritu ay mananahan sa kanya. Ang katotohanang ito ay kakaiba sa katotohanang dapat na mapuspos ng Espritu Santo ang bawat mananampalataya. Itinuturo ng Biblia na ang bawat mananampalataya ay dapat na mamuhay na puspos ngEspiritu Santokatulad ng ating nabasa sa Efeso 5:18. Bagamat nananahan ang Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya, kailagan din niya na mapuspos ng Espiritu? Bakit ganoo? Ano ang pagkakaiba?

Ang pananahan ng Espiritu sa buhay ng isang Cristiano ay tumutukoy sa bagong buhay mismo na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Ang isang taongtaospusong nanalig kay Cristo ay sinasabing ipinanganak na muli o ipinanganak Espiritu (Juan 3:3-5). Sa bahaging ito, ang Banal na Espiritu ay gumagawa ng pagbabago sa buhay natin sa oras na tayo ay manalig kay Cristo. Ngunti kailangan natin na mapuspos ngEspiritu Santoupang tayo ay makapaglingkod sa kanya ng mas epektibo at makapamuhay ng mas kalugod-lugod sa Diyos.

Kung iniisip ninuman na kaya niyang ipamuhay ang buhay espirituwal na wala ang kapuspusan ngEspiritu Santosiya ay lubhang nagkakamali. Tanging sa pamamagitan lamang ngEspiritu Santomaipapamuhay ng isang Cristiano ang buhay espirituwal at hindi sa pamamagitan ng sarili niyang lakas at karunungan.

Gayun din naman, kung inaakala ng isang Cristiano na maaari siyang maglingkod ng epektibo para sa Panginoon na wala ang kapuspusan ng Espiritu Santokanyang dinadaya ang kanyang sarili. Ito ang kalagayan ko sa matagal na panahon hanggang sa aking makita ang kakulangan ko. Ang lahat ng gawaing paglilingkod ay espirituwal na Gawain at hindi ito maaaring maging epektibo kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Sinabi sa atin ng Panginoong Diyos: Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” (Zacharias 4:6, Ang Biblia) Ang dahilan kung bakit maraming kabiguan sa ministeryo at pamumuhay espirituwal ay dahil sa kakulangan ng kapuspusan ngEspiritu Santo. Walang tagumpay sa buhay espirituwal at sa ministeryo kapag tayo ay hindi puspos ngEspiritu Santo. Hindi talino, hindi lakas, hindi mga makabagong teknik ang tunay na magbibigay tagumpay sa buhay espirituwal at ministeryo kundi ang kapuspusan ngEspiritu Santo.

Ngunit paano ba ang mapuspos ng Espiritu Santo? Una, tiyakin na lahat ng iyong kasalanan ay pinagsisihan na. May mga Cristianong namumuhay sa laman. Oo, ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanila ngunit wala ang kapuspusan ngEspiritu Santo. Hindi maaaring mapuspos ngEspiritu Santo ang isang Cristiano na may kasalanang inaalagaan pa sa kanyang buhay.Taos pusong pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos ang kailangan. Dapat na mamili ang isang Cristiano: KASALANAN o KAPUSPUSAN ngEspiritu Santo?

Pangalawa, hingin sa Diyos ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus: Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!” (Lucas 11:13) Dapat nating hingin sa Ama ang pagpupospos ng Espiritu Santo sa ating buhay. At ito’y hindi isang panalangin na minsanan lamang. Ito’y isang paghingi na mayroong tunay na pagnanasa at pagtitiyaga. Sa madaling sabi, kulitin natin ang Diyos sa bagay na ito. Magpumilit tayo sa Diyos na puspusin niya tayo ng kanyang Espiritu (Lucas 11:8)

At pangatlo, ugaliing makipag-usap sa Espiritu Santo. Naturuan at nakagawian nating manalangin at makipag-usap sa Ama at sa Anak ngunit hindi natin nakagawian na lagiang makipag-usap sa Espiritu Santo. Ito ay nakakalungkot sapagkat siya ang kasakasama natin ngayon ngunti hindi natin kinakausap kaya naman hindi natin nadarama ang kanyang presensya sa buhay natin. Sinabi ni Jesus: Dadalangin ako sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman.” (Juan 14:16) Siya ay kasakasama natin sa bawat araw ng ating buhay mula ng tayo ay maborn-again kaya dapat lamang na kausapin at kilalanin natin na siya ay nasa tabi natin. Sa katunayan, ang salitang “Patnubay” sa Grieogo ay “Paracletos” na sa Filipino ay “isang tinawag upang maging katabi o kasama” Kaya angEspiritu Santo ay lagi nating katabi.

Simulan ninyong isuko sa Diyos ang anumang kasalanan; lahat ng anumang hindi niya kinalulugdan sa inyong buhay. Pagkatapos ay hilingin sa Ama na kayo ay puspusin niya ng Espiritu Santo. At simulan ninyong makipag-usap sa Espiritu Santo na parang mayroong bagong relasyon sa kanya. Lagi ninyong sabihin sa kanya na nais nyo siya sa inyong buhay. Hintayin nyo na may pagtitiyaga at di magtatagal kayo ay mapupuspos ng Espirit Santo.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s