Ang Kagandahan Ng Kagandahang-loob Ng Diyos

Hindi lubos na mailalarawan ng ating mga salita ang kagandahan ng biyaya o kagandahang-loob ng Diyos (grace of God). Bawat paglalarawan na maaaring ibigay ng sinuman ay hindi makatarungan upang ilarawan ang biyaya ng Diyos. Ito ay lubos at lubhang napakaganda na tunay na kapos ang ating kaisipan upang ito ay ilarawan yamang ito ay nagmumula sa saloobin ng Diyos na hindi mailalarawan ninuman. Ngunit hindi intensyon ng Diyos na lubos na unawain ng tao ang kanyang kagandahang-loob. Ang nais lamang ng Diyos ay ating maranasan at tamasahin ang kanyang kagandahang-loob sa araw-araw.

Ano nga ba ang mapapala natin kung lubos nating maibigay ang wastong teolohiya o ang eksaktong kahulugan ng kagandahang-loob ng Diyos kung hindi naman natin nararanasan ang kapangyarihan ng kanyang kagandahang-loob? Hindi ba’t mas may malaking pakinabang para sa atin ang maranasan ang katotohanan ng sinasabi ng Salita ng Diyos ukol sa kagandahang-loob ng Diyos kesa ang pahirapan natin ang atin sarili sa pagsasaliksik kung ano ito? Kaya nais kong isumite na ng sinumang Cristianong nagnanais na maranasan ang tunay na pamumuhay Cristiano ay dapat na maranasan ang kapangyarihan ng kagandahang-loob ng Diyos. Malibang ipasakop ng isang Cristiano ang kanyang puso’t isipan sa katuruan ng Biblia ukol sa kagandahang-loob ng Diyos hindi niya lubos na mararanasan ang disenyo ng Diyos para sa buhay espirituwal.

Ang ating dakilang Apostol Pablo ay naging isang dakilang apostol dahil sa kagandahang-loob ng Diyos. Siya ang kauna-unhang halimbawa ng katagang “From Disgrace To God’s Grace” (Mula Sa Kasadlakan Tungo Sa Kagandahang-loob Ng Diyos). Sinabi niya sa 1 Corinto 15:10, “Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako’y naging isang apostol…”. Mula sa pagiging pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan (1 Tim 1:15), si Pablo ay naging pinakadakilang banal ng Diyos at apostol na ang pinakasukdulang layunin sa ministeryo ay ang maipahayag ang kagandahang-loob ng Diyos sa lahat ng tao. Sa Mga Gawa 20:24 kanyang sinabi, “Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos para sa tao.” Naranasan ni Apostol Pablo ang bumabagong buhay na biyaya ng Diyos kaya’t buong puso at buhay niya rin itong nais na maranasan ng lahat ng tao.

Kung si Apostol Pablo na siyang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan ay binago ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, sino ang hindi kayang baguhin nito? Kanyang ipinahayag ang ganito sa 1 Timoteo 1:16, “Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan, upang ipakita ni Cristo Jesus ang kanyang di-masukat na pag-ibig sa akin, at upang ito’y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan.” Siya na pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan ay kinahabagan ng Panginoong Jesu-Cristo upang sa pamamagitan nito ay maipakita ng Panginoong Jesu-Cristo ang kanyang walang katapusang pagtitiis o pasensya upang maging halimbawa sa mga sasampalataya din naman sa kanya. Kung si Pablo na pinakamasama sa lahat ng makasalanan ay napagtiisan at napagpasensyahan ni Cristo, sino ang hindi niya maaaring pagtiisan?

Ikaw ba’y pinabibigatan ng iyong mga pagkukulang sa Diyos? Ikaw ba’y ginugulpi ng iyong konsensiya dahil sa mga nakalipas mong kasalanan? Magtindig ka at lumaya mula sa mga damdaming iyan! Kung ang Diyos ay napatawad ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan, ikaw rin ay maaari niyang patawarin sa lahat mong kasalanan dahil sa kanyang kagandahang-loob. Parang sinasabi ng Diyos sa iyo, “Aking ipinakita ang aking kahabagan sa pinakamasama sa lahat ng makasalanan upang maipamalas ko sa iyo ang aking walang katapusang pagpapasensya.” Hindi mauubusan ang Diyos sa pagpapamalas niya ng kanyang kagandahang-loob sa sinuman, kasama ka, kapatid. Sinabi niya iyon upang mapalaya ka at tayong lahat mula sa pandaraya ng kasalanan. May kapangyarihan ang kagandahang-loob ng Diyos uapng palayain tayo mula sa pangit na damdaming bunga ng kasalanan na pumaparalisa sa ating buhay espirituwal at pumipigil sa ating paglago sa ating kaugnayan sa Diyos.

Sa 2 Pedro 3:18, sinabi ni apostol Pedro ang ganito, “Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang-loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.” Maaaring ngayon ay nasa estado pa tayo ng pagiging sanggol o bata sa kagandahang-loob ng Diyos, ngunit dapat tayong lumago dito tulad ng paanyaya ni apostol Pedro. Hindi marapat na tayo ay manatiling sanggol o bata o kulang sa karanasan ukol sa kagandahang-loob ng Diyos. Sikapin natin na tayo ay lumago sa kanyang biyaya sa atin.

Sa Tito 2:11-13 sinabi rin ni Apostol Pablo, “Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon nang may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan.” Kapag tayo ay lumalago sa kagandahang-loob ng Diyos, natututo tayong tumanggi sa mga masasamang alok ng sanlibutang ito ay natututo tayong tumalikod sa makamundong pamumuhay at damdaming makalaman.

Ang kagandahan ng biyaya ng Diyos ay hindi lamang ang ukol doon sa pagliligtas na idinulot ng Diyos sa sangkatauhan na ngayon ay kanyang inaalok sa lahat ng tao, kundi ito’y ukol din sa kapangyarihan na ipinagkakaloob niya sa bawat tao na nakaranas na ng kanyang kaligtasan upang sila ay makapamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Diyos.

Huwag nating sayangin ang kagandahang-loob na ibinigay sa atin ng Diyos (2 Corinto 6:1), sa halip, ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagdanas natin nito at sa ating paglago dito.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s