Ang Paglagong Espirituwal

Ang pagiging Cristiano ay ang pagkakaroon ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay tinatawag na buhay espirituwal. At dahil ito ay isang uri ng buhay, nararapat lamang na ang isang Cristiano ay lumago sa buhay na ito. Walang bagay dito sa ibabaw ng mundo na may buhay ang hindi lumalaki o lumalago, ito man ay sa halaman, sa hayop, o sa tao man. Yamang tayo’y ipinanganak na muli ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, umaasa ang Diyos na tayo ay lalago sa ating bagong buhay. Ngunit ang paglagong espirituwal ay nagsisimula kung mayroon ng buhay na espirituwal ang isang tao. Kung wala pa kay Cristo o hindi pa nagpapasyang sumunod ang isang tao kay Cristo, siya ay wala pang buhay na espitiuwal. At kung walang buhay na espirituwal, walang paglagong dapat asahan.

ANO BA ANG PAGLAGONG ESPIRITUWAL?

Ang paglagong espirituwal o “spiritual growth” ay ang pag-unlad ng isang Cristiano sa kanyang bagong buhay o sa kanyang kaugnayan at pagkakilala kay Cristo tungo sa pagiging tulad ni Cristo. Sinasabi sa 2 Pedro 3:18: “Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang-loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.” Alam nating lahat na hindi dapat na manatiling sanggol ang isang batang bagong panganak. Kung siya ay nananatiling sanggol kahit siya ay 10 taong gulang na, mayroong malaking problema sa batang ito. Ganoon din sa buhay espirituwal. Hindi dapat manatiling sanggol ang isang taong ipinanganak ng Espiritu. Dapat siyang lumago sa kanyang buhay espirituwal. At ito nga ay ang paglago sa pagkakilala sa Panginoong Jesu-Cristo. Ngunit hindi ito tumutukoy sa paglago lamang sa kaalaman tungkol sa Panginoong Jesu-Cristo. Maaaring lumago o dumami ang kaalaman ng isang tao tungkol kay Cristo ngunit hindi naman lumalago sa kanyang kaugnayan sa kanya. Maaaring maging eksperto ang isang tao sa kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol kay Cristo ngunit manatiling hindi lumalago sa kanyang relasyon sa Panginoong Jesu-Cristo. Ang paglagong espirituwal ay tumutukoy hindi lamang sa paglago sa kaalaman tungkol kay Cristo, kundi higit sa lahat, ito rin ay tumutukoy sa paglago sa kaugnayan sa kanya. Kapag tayo ay lumalago sa ating kaugnayan sa Panginoon, atin din siyang nakikilala ng lubusan at tayo ay natutulad sa kanya at ito ang layunin ng Diyos sa atin.

ANG MITHIIN NG PAGLAGONG ESPIRITUWAL

Ang paglagong espirituwal ay hindi lamang basta kailangan. Mayroon itong layunin sa ating buhay. Sinasabi sa atin sa Efeso kabanata 4 na layunin ng Diyos na tayo ay lumago “hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo.” (Efeso 4:13) Ang pinaka layunin ng paglagong espirituwal ay ang matulad ang ating buong pagkatao – isip, salita, at gawa – sa pagkatao ng Panginoong Jesu-Cristo. Bagamat hindi tayo eksaktong magiging tulad niya habang tayo ay naririto pa sa lupa, ang paglagong espirituwal ay tumatahak sa landas na ito. Ibig sabihin, habang tayo ay lumalago tayo ay nagkakaroon ng patuloy na pagbabago sa ating buhay tungo sa larawan ni Jesu-Cristo. Kapag ikaw ay patuloy na lumalago sa iyong buhay espirituwal, iyong makikita sa iyong sarili ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang mga pagbabagong ito ay mga katangian ni Cristo na nais niyang ihubog sa iyong pagkatao.

HABANG-BUHAY NA PROSESO

Ang paglago sa buhay espirituwal ay isang habang-buhay na proseso. Ito ay isang patuloy na mithiin ng isang Cristiano na hindi niya maaabot ang sukdulan hanggang sa siya ay humarap na kay Cristo. Ito’y maikukumpara sa isang paligsahan o takbuhan na ang finish line ay ang pagharap natin kay Cristo. Ang proseso ng paglagong espirituwal ay walang katapusan habang tayo ay nasa lupa pa. Ito’y matatapos lamang kapag tayo’y tumira na sa piling ng Diyos. Bagamat ito’y isang mahabang proseso, ang paglagong espirituwal ay isang napakaganda at mapanghamong paglalakbay o takbuhan. Mababasa natin sa aklat ng Hebreo 12:1 ang ganito: “Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan.” At sinabi rin sa atin ni Apostol Pablo: “Hindi ako tumatakbo nang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan, upang sa gayo’y hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba.” (1 Corinto 9:27,28) Sa prosesong ito, marami tayong maiingkuwentrong mga karanasan. Ang iba ay magpapabagal sa ating paglago at mayroon din naman na tutulong sa ating paglago. May mga pagkakataon din na makakadama tayo ng damdamin na tila ayaw na nating tumakbo o magpatuloy, ngunit ito ay damdaming inspirado ni Satanas. At iyon ang layunin ni Satanas sa lahat ng mga Cristiano, ang sila’y huwag ng magpatuloy. Subalit hindi dapat pakinggan ang ganoong damdamin. Dapat nating ituon ang ating paningin kay Cristo. Sabi ng Hebreo 12:2, “Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya.” Kapag tayo ay laging tumitingin kay Cristo, tayo ay magkakaroon ng lakas sa takbuhang ito.

PAANO BA ANG LUMAGONG ESPIRITUWAL?

Hindi basta-basta nangyayari ang paglagong espirituwal. Mayroong mga bagay na kinakailangan at dapat gawin ang isang taong naipanganak na sa espiritu upang siya ay lumago sa kanyang buhay espirituwal.

Kagustuhang lumago. Ang paglagong espirituwal ay nangyayari kapag ang isang Cristiano ay may kagustuhan o pagnanais na lumago sa kanyang kaugnayan kay Cristo. Kahit anong dami ng aralin ang ibigay sa isang Cristiano kung hindi niya intensiyon na lumago, hindi rin magbubunga ang kanyang mga ginagawang pag-aaral. Kinakailangang  intensiyonal na mithiin ang paglagong espirituwal upang ito ay  makitang nangyayari sa buhay ng isang Cristiano.

Ang Biblia. Sa paglagong espirituwal kailangan ang pagkaing espirituwal. Kung walang pagkaing espirituwal, wala ring paglagong espirituwal. Ang Biblia o ang Salita ng Diyos ang pangunahing pagkaing espirituwal ng mga naipanganak na muli. Ito ay inihalintulad sa tinapay (Mateo 4:4) na siyang pangunahing pagkain noong panahon ng Panginoong Jesu-Cristo at ito rin ay inihalintulad sa gatas (1 Pedro 2:2) na siyang kailangan ng mga sanggol upang maging malusog at upang lumaki. Mahalaga na iyong binabasa ang Biblia araw-araw upang ang iyong kaluluwa ay manatiling malusog tungo sa paglago. Sa susunod na aralin ating tatalakayin ang tungkol sa kung paano magbasa ng Biblia sa maayos na paraan.

Pananalangin. Upang lumago ka sa iyong relasyon sa Diyos kinakalingan na palagian mo siyang kausapin sa pamamagitan ng panalangin. Tulad ng nabanggit sa nakaraang kabanata, ang panalangin ay hindi lamang paghingi sa Diyos, ito rin ay pakikipag-usap sa kanya. Ang dalawang tao na laging nag-uusap ay nagkakakilala ng lubos. Ganoon din sa ating relasyon sa Diyos.

Ang Pakikiisa Sa Pamilya Ng Diyos. Hindi maaaring lumago ang isang bahagi ng katawan ng isang tao kung ito ay hiwalay sa kanyang katawan. Halimbawa, ang isang daliri na inihiwalay mula sa kamay ng isang tao at inilagay sa isang garapon na mayroong kemikal ay hindi maaaring lumago o lumaki tulad ng ibang mga daliri na nakakabit sa kanyang kamay. Walang pinagkaiba iyan sa mga Cristiano. Sinabi ng Biblia na tayo ay mga bahagi ng katawan. Ang sabi sa Roma 12:4,5, “Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo’y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa’t isa.” Dahil tayo ay bahagi ng isa’t-isa, hindi tayo maaaring lumago ng wasto kung tayo ay hiwalay o hindi nakikiisa sa pamilya ng Diyos na siyang katawan ni Cristo, ang iglesia. Itinakda ng Diyos ang kanyang iglesia upang gamitin niya sa paglago ng mga mananampalataya na hindi maaaring maganap sa ibang paraan. Sa madaling sabi, mayroong dulot na paglagong espirituwal ang iglesia na hindi maidudulot ng anuman. Kaya ang isang Cristiano ay marapat na nakikiisa sa pamilya ng Diyos.

Ang Kapangyarihan Ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ngEspiritu Santo ay lubhang kinakailangan sa paglagong espirituwal. Sa katunayan, anumang paglagong espirituwal ay hindi nagaganap kung wala ang kapangyarihan ngEspiritu Santo. Lubhang mahalaga na ang isang Cristiano ay laging puspos ngEspiritu Santo (Efeso 5:18). Ang Espiritu ang ating Gabay at Patnubay sa lahat ng bahagi ng ating pamumuhay Cristiano at kung tayo ay namumuhay na puspos ng Espiritu, tayo ay madaling nakasusunod sa kanyang pangunguna at pagtuturo at sa gayon tayo ay mas mabilis na lumalago sa ating buhay Cristiano. Ang isang dahilan ng mabagal na paglago sa buhay Cristiano ay ang pagsuway sa Diyos. Ngunit kung tayo ay puspos ngEspiritu Santo napakaliit ang lugar ng pagsuway sa Diyos sa ating buhay.

Ito ang mga pangunahing kailangan ng isang Cristiano upang siya ay lumago sa kanyang buhay espirituwal. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng isang Cristiano kung paglagong espirituwal ang pag-uusapan.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s