Mga Seryosong Alagad

Sa kanyang aklat na may pamagat na, The Celebration Of Discipline, si Richard Foster ay sumulat ng ganito: “Ang pagiging mababaw ang sumpa ng ating panahon. Ang kasanayan sa madaliang kasapatan ay isang pangunahing suliraning espirituwal. Ang lubhang kailangan natin ngayon ay hindi ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga intelehenteng tao, o mga maabilidad ba tao, kundi ang kailangan natin sa ating panahon ngayon ay malalalim na tao.” Ako’y naniniwala na ang iglesia ngayon ay may malaking pangangailangan din para sa mga malalalim at seryosong mga alagad na hindi lamang dedikado sa mga pangunahing bagay ukol sa buhay Cristiano, kundi maging sa mga mahahalagang aspeto ng pananampalataya.

Totoong napakahalaga para sa isang alagad na Cristiano ang magbasa, mag-aral, magsaulo, magbulay, at magsagawa ng Salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang mga pangunahing gawain na nararapat isagawa ng isang dedikadong alagad na may kinalaman sa Salita ng Diyos upang siya ay lumago sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Ngunit napakahalaga rin na mayroon siyang malalim na paninindigan ukol sa Banal na Kasulatan. Ang isang alagad na Cristiano ay dapat na mayroong malalim at matibay na paninindigan ukol sa Banal na Kasulatan na nangangahulugan na siya ay naniniwala na ang Banal na Kasulatan ay tunay ngang Salita ng Diyos at dahil dito siya ay hindi na naghahanap ng iba pang awtoridad  para sa kanyang pananampalataya at pamumuhay bilang isang Cristiano. Ito rin ay nangangahulugan na ang kanyang buhay ay lubos na nakabatay sa buong katuruan ng Kasulatan at kanyang iniiwasan ang anomang bagay na hindi matinong masusuportahan ng Salita ng Diyos, ito man ay isang paniniwala o isang gawain.

Ang pagkakaroon ng malalim at matibay na paninindigan para sa Banal na Kasulatan ay nangangahulugan din na siya ay nagbibigay ng wastong galang sa Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng tamang paggamit nito sa pag-aaral at pagtuturo. Samakatuwid, kanyang ginagamit ang Salita ng Diyos sa tamang pamamaraan na hindi niya sinisitas (misquoting) o ginagamit ang isang talata sa maling konteksto. Maraming Cristiano ang hindi nalalaman na ang pagsitas o paggamit ng isang talata na wala sa konteksto ay isang paraan ng maling paggamit ng Salita ng Diyos at samakatuwid ay kanilang minamali ang sinabi ng Diyos at ito rin ay isang paraan ng maling pagpapakilala sa Diyos. Kaugnay sa bagay na ito, mahigpit na pinagbilinan ni Apostol Pablo ang kanyang batang alagad na si Timoteo: “Pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan.” Ito ang dapat na ginagawa ng isang seryosong alagad: Ginagamit ng tama ang Salita ng Katotohanan.

Maliban sa kanyang malalim at matibay na paninindigan sa Banal na Kasulatan, ang isang seryosong alagad ay pinauunlad din ang kanyang matalik na kaugnayan sa Diyos. Minsan inaakala natin na ang pagiging abala at pagiging aktibo sa mga gawain ng Panginoon ay ang pagiging espirituwal. Napagkakamalan natin na ang pagkakaroon ng maraming gawain para sa kanya ay tanda ng pagiging malalim sa kaugnayan sa Diyos. Hindi ito laging totoo. Ang isang Cristiano ay maaaring lubhang abala sa gawain ng Panginoon ngunit kulang na kulang ang kanyang lalim sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa katunayan, ang pagiging abala sa gawain ng Panginoon ay maaaring maging isang pantakip lamang sa kanyang mababaw na buhay espirituwal, o isang tabing para sa kanyang malalim na problemang espirituwal, o higit pa, ito ay maaaring isang pagkukunwari lamang sa kabila ng kanyang gumuguhong buhay espirituwal. Ngunit ang isang seryosong alagad ay yaong nagpapaunlad sa kanyang matalik na kaugnayan sa Diyos at dahil siya ay mayroong matalik na kaugnayan sa Diyos, mayroon siyang galak at siya’y totoo sa kanyang paglilingkod sa Diyos.

Para sa isang seryosong alagad, ang pagkakilala sa Diyos at ang pagiging malapit sa kanya an gang pinaka nag-aalab na nasahin ng kanyang puso na nagdudulot ng malalim na pag-ibig sa Diyos, sa mga anak ng Diyos, at sa gawain ng Diyos. Dahil dito, ang isang seryosong alagad ay hindi ay malabong maging isang problema sa iglesiang kanyang kinabibilangan. Nais kong tuwirang sabihin na ang mga taong pinoproblema ng ating mga iglesia ngayon ay hindi ang mga hindi mananampalataya ni ang mga bagong Cristiano sa ating mga iglesia. Ang mga taong pinoproblema ng ating mga iglesia ngayon ay ang mga Cristianong mabababaw sa kanilang kaugnayan sa kanilang paninindigan sa Salita ng Diyos at sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Mga Cristianong hindi mainit at hindi rin malamig. Mga Cristianong walang interest sa pagpapaunlad ng kanilang matalik na kaugnayan sa Diyos at nasasapat na lamang sa mga activities at marami pang mga activities ng iglesia.

Ang maalab na minimithi ng bawat seryosong alagad ay ang paunlarin ang kanyang matalik na kaugnayan sa Diyos. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagugnayan sa Diyos sa panalangin, pag-iisang kasama ang Diyos, pagbubulay, pagbabasa ng Biblia, at pagsamba sa kanya.

Sa Lucas 9:23 ay sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo ang ganito: “Kung ang sinuman ay magnais na sumunod sa akin, kinakailangan niyang tanggihan ang kaniyang sarili, pasanin niya araw-araw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin.” Ang isang seryosong alagad ay handa na ialay ang kanyang sarili para sa Panginoon. Ngunit lubhang napakahirap, kundi man imposible, na ialay ng sinuman ang kanyang sarili para sa Panginoon kung siya ya walang matalik na kaugnayan sa Panginoong. Ang pagiging matalik sa Diyos ay nagdudulot sa buhay ng isang alagad ng pagiging handa na ialay ang kanyang sarili sa alang-alang sa Panginoon. Madaling sabihin na iaalay natin ang ating sarili para sa Panginoon, ngunit kapag dumating na ang oras na kailangan nating gawin ang bagay na ito mas malamang na wala taong kakayanan na ialay ang ating buhay sa Panginoon kung hindi natin naranasan ang matalik na kaugnayan sa kanya. Ang isang magulang na totoong nagmamahal sa kanyang anak ay hindi magdadalawang isip na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Ito’y sapagkat mayroong personal at matalik na pag-mamahal ang magulang na iyon sa kanyang anak.

Ang isang seryosong alagad din naman ay hindi lamang mayroong matibay at malalim na paninindigan sa Banal na Kasulatan at hindi lamang nagpapaunlad ng kanyang matalik na kaugnayan sa Diyos, kundi siya rin ay nagnanais laging mapuspos ng Espiritu Santo. Siya ay isang alagad na nakadepende o nakasalig sa Espiritu ng Diyos. Nalalaman niya at kinikilala niya na kung wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa kanyang buhay ay hindi niya makakayang makapamuhay sa paraan na nais ng Diyos para sa kanya. Katulad na rin ng sinabi minsan ng isang manunulat na si Norman B. Harrison, “Ang buhay na puspos ng Espiritu ay ang kaisa-isang buhay na maaaring makapagbigay kaluguran sa Diyos.” Nalalaman din ng isang seryosong alagad na hindi niya kayang gawin ang nais ng Diyos na kanyang gawin kung wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, kaya’t buong puso niyang ninanasa ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay.

Si George Barna, isang kilalang mananaliksik at manunulat ang nagsabi na ang iglesia sa ating panahon ay tulad ng barkong Titanic, tunay na napakalaki ngunit ito’y palubog. Maliban na tayong mga Cristiano ngayon ay maging totoong seryosong mga alagad, ang iglesia na ating kinabibilangan ngayon ay maaaring manamlay, manlamig, mabilis na bumulusok, at maaaring maging kakaibang uri ng iglesia na malayong-malayo sa larawan ng iglesia inilarawan sa atin sa Salita ng Diyos. Kailangan natin ng mga seryosong alagad sa ating panahon ngayon.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s