Ang Paraan Ng Diyos Sa Panalangin

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito’y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!” (Lucas 11:9-13)

Ang panalangin ay isang paraan at tanging paraan ng Diyos upang ang kanyang mga anak ay tumanggap mula sa kanya ng mga bagay na makabubuti para sa kanila. Ang Diyos mismo ang nagtakda ng sistema ng panalngin kaya’t ito ay tiyak na mayroong ibubunga. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo sa Lucas 11:9,10,

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.”

Ito ay isang tiyak na pangako mula sa Diyos, na kapag tayo ay humingi sa kanya tayo ay kanyang bibigyan. Subalit dapat nating maunawaan na bagamat ipinangako ng Diyos na tayo ay kanyang bibigyan kapag tayo ay humingi, hindi niya ipinangako sa mga talatang nabanggit na kahit ano ang ating hingin ito ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Dapat nating unawain ang mga talatang ito bilang isang pagtuturo ng Panginoong Jesu-Cristo ukol sa panalangin na ang pinakanais niya ay ang maunawaan natin na nais ng Diyos na ipagkaloob ang pinakamabuti para sa atin at hindi ang anumang ating hingin. Nagbigay ang Panginoong Jesu-Cristo ng isang halimbawa na hindi bibigyan ng isang ama ang kanyang anak ng isang ahas kung ito ay humihingi ng isda at hindi rin niya ito bibigyan ng alakdan kung ito ay humihingi ng itlog. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon na kung ang mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit. Sa madaling sabi, ang pinapakahulugan ng Panginoong Jesu-Cristo sa mga talatang ito ay ito: Ipinangako ng Diyos na kanyang ipagkakaloob sa atin ang anumang makabubuti para sa atin.

Hindi ipinangako ng Diyos ang pagtugon sa lahat ng ating maisipang hingin sa kanya. Ipinangako lamang niya na kanyang ipagkakaloob ang ating mga kahilingan na sa kanyang karunungan (at hindi sa ating sariling karunungan at pang-unawa) ay makabubuti para sa atin.

Madalas ang tingin natin sa mga bagay na hinihingi natin sa Diyos ay talagang mabuti para sa atin kaya’t iniisip natin na ito ay DAPAT na tugunin ng Diyos. Ngunit ang ating kaisipan ay hindi tulad ng sa Diyos. Ang sabi nga ng Diyos sa Isaias 55:8,9,

“Ang aking kaisipa’y hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.”

Dahil lubhang napakataas ng kaisipan at pan-unawa ng Diyos kesa sa atin, nalalaman niya ang pinakamabuti para sa atin at doon niya ibinabatay ang kanyang pagtugon sa ating mga hinihingi mula sa kanya. Kung ang isang paslit na bata na mayroong problema sa kanyang mga ngipin ay hihingi ng kendi sa kanyang nanay at tutugon ang nanay ayon sa kaisipan at pang-unawa ng batang ito, alam natin ang mangyayari – hindi makabubuti ito para sa bata. Ngunit kung paiiralin ng ina ang isipan at pang-unawa ng isang nakatatandang magulang, hindi niya ipagkakaloob ang hinihingi ng batang ito o kaya naman ay iba ang kanyang ibibigay na ikatutuwa na rin ng kanyang anak.

Hindi maaaring basta-basta ipagkaloob ng Diyos ang bawat bagay na ating hinihingi sa kanya na sa tingin natin ay mabuti para sa atin. Tulad ng isang matalinong magulang, ang nais ng Diyos para atin ay ang pinakamaganda at pinakamabuti. Kung ang pinakamabuti para sa atin ay ang hindi niya pagkakaloob ng ating hinihingi, sapagkat ito ay makasasama sa atin, iyon ang gagawin ng Diyos na pinaiiral lamang niya ang kanyang pangako na kanyang ipagkakaloob ang mabubuting bagay sa kanyang mga anak.

Ang hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan ay hindi nangangahulugan ng paglabag niya sa kanyang pangako. Mayroon lamang nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita sa ngayon kaya’t hindi lahat ng ating mga hinihingi sa kanya ay dumarating sa paraan na ating inaasahan. Paano natin masasabi, “Ang galing mo talaga, Lord” kung ang kaisipan niya at pamamaraan niya ay kapareho lang din ng sa atin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan ay nasasambit natin ang mga katagang, “Ang galing mo talaga, Lord” ay sapagkat mayroon tayong hinihingi sa kanya na hindi niya ipinagkaloob at paglipas ng ilang panahon ay nakita natin na kung ibinigay pala ni Lord ang ating hinihingi noong mga pahanong iyon ay baka malungkot tayo ngayon, sapagkat ang mismong bagay na hinihingi natin ay magdudulot pala ng masama at pangit na pangyayari sa ating buhay o kaya ay mas grabe pa, iyon ay maglalayo pala sa atin mula sa kanya.

Nabanggit ko kanina na sa halip na kendi ang ibigay ng nanay na iyon sa kanyang anak, maaari ding IBA ang ipagkaloob niya na ikatutuwa rin ng kanyang anak. Madalas ang ating mga hiningi sa Diyos ay dumarating sa atin sa ibang paraan, anyo, at pagkakabalot. Inaasahan natin na ang ating hinihingi ay darating sa GANITONG paraan, anyo, at kulay, ngunit ito ay dumating sa IBANG paraan, anyo, at kulay. Dahil dito, hindi natin namalayan na ito ay tinugon na ng Diyos. Minsan ang mga sinasabi nating “unanswered prayers” ay hindi talaga unanswered kundi ang mga ito ay tinugon ng Diyos sa ibang paraan na HINDI natin namalayan. Totoo, na mayroon din tayong mga kahilingan na  hanggang sa ngayon ay hindi pa tinutugon ng Diyos. Subalit ang mga ito ay hindi “unanswered prayers.” Maaaring mayroon lamang nakatakdang panahon ang Diyos upang tugunin ang mga ito. At higit sa lahat, nais ng Diyos na tayo ay magpursigi sa pananalangin. Ayaw ng Diyos ng mga “mumurahing uri” ng panalangin – mga panalanging walang puso at kaluluwa. Nais niya na talagang ibuhos natin ang ating puso sa isang bagay na ating hinihingi sa kanya. Gayun pa man, walang ibang nais ang Diyos kundi ang ipagkaloob ang ating mga kahilingan na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa

Ang Diyos ay hindi nagsasara ng pandinig sa ating mga dalangin. Sa kabilang dako, hindi rin siya kumikilos ayon sa ating panahon at pamamaraan. Ang Diyos ay Diyos at mayroon siyang ganap na kaalaman at pang-unawa kung ano ang pinakamabuti para sa atin, na madalas ay hindi natin nakikita at nauunawaan. Dahil dito, huwag tayong magsawa na dumulog sa Diyos sa panalangin. Patuloy tayong magtiya at magpursigi sa pananalangin. Sa katunayan, sa mga naunang talata (talata 5-10) ng Lucas 11, makikita natin na itinuro ng Panginoong Jesu-Cristo ang pagpupursigi sa panalangin.

Sinabi pa rin [ni Jesus] sa kanila, “Ipalagay nating isang hatinggabi, isa sa inyo’y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, ‘Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. 6Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya!’ 7At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, ‘Huwag mo na akong gambalain! Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan.’ 8Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. 9Kaya’t sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan. 10Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.” (Lucas 11:5-10)

Kung ilalarawan ang diwa ng panalangin walang ibang pinakamalapit na larawan kundi ang pagpupursigi. Sa katunayan, hindi dinisenyo ng Diyos ang panalangin na parang isang “bank card” na ipapasok lamang sa cash machine at pipindutin lang ang mga kaukulang numero at lalabas na ang halaga ng salaping kailangan natin. Hindi ganito dinisenyo ng Diyos ang panalangin. Nais ng Diyos ang ating puso at kaluluwa sa panalangin kung kaya marahil ganito niya itinakda ang panalangin. At iyan ay nagdudulot ng pag-asa sa atin na mga matagal ng nanalangin ukol sa mga bagay na malapit sa ating puso at sa puso ng Diyos, sapagkat hindi pala nasasayang ang ating pagpapagal sa panalangin dahil GANITO pala talaga ang diwa ng panalangin – ang magpatuloy ay magpursigi hanggang sa makamtan natin ang bagay na ating idinadalangin.

Advertisements

One thought on “Ang Paraan Ng Diyos Sa Panalangin

  1. Sadyang kaybuti po ng Panginoon! Hindi nasasayang ang bawat panalangin natin…lagi Siyang may handang katugunan sa lahat ng ating mga idinudulog sa Kanya, lalo na ku ito ay para sa Gawain.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s