Pumalyang Prediksyon Ukol Sa Katapusan Ng Daigdig

“Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.” (Mateo 24:36)

Iyan ang malinaw na pahayag ng Panginoong Jesu-Cristo ukol sa kanyang muling pagbabalik, at siyempre, ukol sa katapusan ng daigdig. Subalit mayroong mga tao na hindi pinakikinggan ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 24:36. Sa halip, patuloy silang nagbibigay pahayag kung kailan eksakto darating ang Panginoong Jesu-Cristo.

Sa isang programa sa radio, ipinahayag ni Harold Camping na ang pagbabalik ng Panginoong Jesu-Cristo para sa iglesia ay magaganap noong Mayo 21, 2011. Lumipas ang petsang ito at sinabi ni Harold Camping na nagkaroon ng pagkalito ukol sa pagkalkula ng mga numero sa Biblia, kaya’t ito’y binago niya sinabi niya na ang talagang petsa ng pagbabalik ng Panginoong Jesus at ang katapusan ng daigdig ay magaganap sa Oktubre 21, 2011 (at iyon ay ngayon!).

Si Harold Camping na may edad 90 ay isang Amerikanong mamamahayag sa radio na may programang Family Radio na nakabase sa Oakland, California sa America.

Nakakalulungkot ang pangyayaring ito para kay Harold Camping, sa kanyang pamilya, sa ministeryo ng Family Radio, at maging para sa mga Cristianong ebangheliko. Totoong mali ang pagbibigay ng eksaktong petsa ukol sa muling pagbabalik ng Panginoon at sa katapusan ng daigdig sapagkat ito ay sinabi na ng Panginoon na hindi maaaring malaman ninuman. Sa kabilang dako, hindi natin maaaring itakwil si Harold Camping bilang isang kapatid sa Panginoon. Kahit na siya ay nagkamali sa bagay na ito, siya ay isang kapatid pa rin sa Panginoon. Totoong siya ay nagkamali sa ginawa niyang ito, ngunit kahit papaano ito’y nagpapakita ng kanyang paniniwala at pagnanais na si Cristo ay muli ng bumalik dito sa lupa; hindi tulad ng ilang Cristiano na hindi na naniniwala na si Cristo’y muling babalik.

Ang pagtatakda ng eksaktong petsa ukol sa muling pagbabalik ng Panginoon ay hindi lamang ngayon naganap. Marami ng tao ang nagpahayag ng kanilang prediksyon ukol sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesu-Cristo. Maging si San Agustin ay minsang nagsabi na ang katapusan ng daigdig ay A.D. 1000. At noong ika-12 siglo, isang nagngangalang  Joachin of Fiore ay nagbigay din ng prediksyon na si Cristo ay magbabalik noong 1226. Maging si Martin Luther ay nagbigay din ng kanyang prediksyon na ang pagbabalik ng Panginoon ay nong 1558. Pagkatapos niyan, marami pa ang gumawa ng prediksyon ukol sa kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon, nandiyan si William Miller ng Seventh Day Adventists na nagsabi na ang muling pagbabalik ng Panginoon ay 1884 at nariyan din si Pastor Russell ng Jehovah’s Witnesses na nagsabi na ang muling pagbabalik ng Panginoon ay noon 1914. Bukod sa mga iyan mayroon pang ibang nagpahayag ng kanilang prediksyon ukol sa pagbabalik ng Panginoon. Narito ang ilan simula 1981:

1981 – Hal Lindsey: Nagsabi na ang “Rapture” ay magaganap bago mag-Disyembre 31, 1981.

1982 – Isang grupo na ang tawag ay Tara Centers ay nagpahayag na si Cristo ay darating sa loob ng dalawang buwan mula April 24, 1982.

1986 – Si Moses David ng The Children of God ay nagsabi na ang Battle of Armageddon ay magaganap noong 1986.

1988 – Si Bill Maupin at ang The Lighthouse Gospel Tract Foundation ay napahayag na ang pagbabalik ni Cristo ay magaganap May 15, 1988. Ito ay base sa pagkakatatag ng Israel bilang isang estado.

1988 – Si Edgar C. Whisenant ay nagpahayag na ang Rapture ay magaganap sa pagitan ng Sept. 11-13, 1988. Ito ay mababasa sa kanyang aklat na “88 Reasons Why the Rapture is in 1988”.

1991 – Isang grupong lokal sa Australia nagpahayag na si Cristo ay muling babalik sa at daraan sa Sydney Harbor ng alas-9 ng umaga, March 31, 1991.

1992 – Isang grupong Koreano na tinatawag na Mission For The Coming Days ay nagsabi na nakita nila na ang Oct 28, 1992 ang siyang araw ng Rapture. Tulad ni Harold Camping, numerology din ang kanilang batayan sa prediksyon na ito.

1994 – Si Pastor John Hinkle ng Christ Church Los Angeles di-umano ay nakatanggap ng pangitain mula sa Diyos na nagbibigay babala tungkol sa isang kaganapan ukol sa katapusan ng daigdig na magaganap June 9, 1994.

2000 or 2006 – Si Michael Drosnin, sa aklat na “The Bible Code,” di-umano’y natagpuan ang isang nakatagong mensahe sa Pentatuech (ang unang limang aklat ni Moises) na humuhula sa World War III, na mayroong pandaigdigang pagkasawi ng napakaraming buhay ng tao na magsisimula taong 2000 (o kaya ay 2006).

Ang paglalagay o pagtatakda ng eksaktong petsa ukol sa muling pagbabalik ng Panginoon ay isang iresponsableng gawain. Iresponsable sapagkat ipinauna na ng Panginoong Jesu-Cristo na “walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.”

Maraming tao ang hindi pa rin natututo mula sa kasaysayan hanggang ngayon. Patuloy na ipinipilit ng ilang tao at Cristiano na kanilang nalalaman kung kailan darating si Cristo at dahil dito tila ba kanilang ginagawang sinungaling ang Panginoon o tila ba sinasabing mali si Cristo sa kanyang pahayag na walang nakakaalam nito.

Ito ang totoo ukol sa pagbabalik ng Panginoon: (1) Walang sinuman ang nakakaalam ng eksaktong petsa ng kaganapan ito, (2) ito ay maaaring maganap anumang oras, at (3) dapat tayong mamuhay sa ibabaw ng lupa na may paghahandang lagi para salubungin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Nagsabi ng ganito si apostol Pedro:

Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo nang may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos habang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos. (2 Pedro 3:10-12)

Ang lubhang kailan natin sa ngayon ay ang mamuhay nang may kabanalan at maka-Diyos habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Cristo. Mamuhay tayo na laging totoong nagmamahal sa Diyos at laging handa sa humarap sa kanya. Sapagkat kundi man dumating ang Panginoon sa buong buhay natin dito sa lupa, tiyak na tayo ay haharap sa Diyos pagpanaw natin sa buhay na ito at hindi rin natin nalalaman kung kailan ang araw na iyon.

Kung ikaw ay isang taong hindi kilala si Cristo na parang tunay nakaibigan at kilala mo lang siya sa pangalan, nabibingit sa malagim na panganib ang iyong buhay kung si Cristo ay dumating ngayon o kung ang kamatayan ay dumating sa iyong buhay ngayon. Kailangan mong makilala siya sa personal na paraan at iyon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin na may pagpapakumbaba. Anyayahan mo siya sa iyong buhay at ikaw ay kanyang tutugunin.

Kung ikaw ay naman ay isang Cristianong nawalan ng gana, nanlamig at tumalikod sa kanya, nais niya na ikaw ay muling magbalik-loob sa kanya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, “Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita!” (Pahayag 3:16). Hindi ka maaaring ariin ni Cristo sa ganyang kalagayan. Kailangan mong magbalik-loob sa kanya:

“Kaya’t gumising ka! Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon; pagsisihan mo’t talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating.” (Pahayag 3:2,3)

At kung ikaw naman ay isang Cristianong may lihim na kasalanan at gumagawa ng mga bagay na makalaman, hindi pa huli upang talikdan ang gawaing iyan at muling bumangon at magsimula sa iyong kaugnayan sa Panginoon. Nais ng Diyos ang banal at dalisay sa pamumuhay. Layuan mo ang anumang uri ng kahalayan o anumang gawa ng laman na siyang balakid sa iyong malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Mayroong paglilinis na iniaalok ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at ang isang tulad mo ay maaaring lumapit sa kanya at makasumpong ng tunay na paglilinis.

At para sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, hindi rin tayo dapat na tumigil sa pananalangin para sa kaligtasan ng ibang tao at sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Patuloy nating ipanalangin ang mga hindi pa mananampalatayang totoo at patuloy nating  ibahagi ebanghelyo sa mga nangangailangan nito.

Panghuli, huwag nating husgahan at tawanan ang mga kapatid nating nagkamali sa pagbibigay nila ng maling prediskyon. Ipanalangin natin sila. Lalo na nga’t si Harold Camping ay lubhang may edad na at ang pagkabigong ito ay maaaring makasama sa kanyang kalusugan. Pairalin natin ang Cristianong pag-ibig hindi lamang sa mga nagkakamali ukol sa bagay na ito kundi sa lahat ng pagkakataon.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s