Ang Kahalagahan Ng Pagdedebosyon

Si Tommy ay isang bagong Cristiano. Halos wala pa siyang nalalaman ukol sa buhay Cristiano at sa Salita ng Diyos. Inanyayahan ko si Tommy na pumunta sa aming bahay tuwing Linggo ng gabi upang kami ay magsagawa ng pagdedebosyon na mayroong pagjo-journal. Kanyang pinaunlakan ang aking paanyaya at tinuruan ko si Tommy kung paanong magdebosyon at magsagawa ng journal. Nang muli kaming magkita noong sumunod na Linggo ng gabi, natuwa ako ng lubos sapagkat walang araw na nagmintis si Tommy sa pagsasagawa ng kanyang journal sa buong sanlinggong nagdaan. Sa kanyang pahayag, kanyang ikinasaya ang pagdedebosyon na myroong pagjojournal at maraming ipinakita sa kanya ang Panginoon na dapat niyang matutunan. Wiling-wili siya sa pagsasagawa nito lalo na kapag kanya ng isinusulat ang kanyang mga  panalangin.

Si Tommy ay maraming pakikibaka sa buhay, ngunit nakita niya ngayon mula sa Salita ng Diyos ang pagpapalang espirituwal na bumubusog sa kanyang kaluluwa. Marami siyang natututunan sa kanyang pagdedebosyon at ang ilan sa kanyang mga tanong ay nasasagot at ang iba naman ay kanyang itinatanong sa akin upang kanyang maliwanagan. Ang Diyos ay unti-unting kumikilos kay Tommy sa pamamagitan ng pagjo-journal. Siya mismo ngayon ay nag-aanyaya sa iba na gawin din ang gawaing ito sapagkat alam niya na mayroon itong ginagawa sa kanyang buhay.

Malaki ang magagawa ng pagjo-journal sa buhay ng isang Cristiano. Kaya naman ito ay aking binibigyang diin sapagkat maging sa aking buhay espirituwal at sa buhay espirituwal ng aking pamilya, may malaking papel na ginagampanan ang pagjo-journal na hindi mrahil maidudulot ng ibang gawaing espirituwal. Kaya ang aking hamon at paanyaya ay makilahok kayo sa gawaing espirituwal na ito at makikita ninyo ang kakaibang dulot nito sa inyong buhay espirituwal. Ngunit bakit nga ba napakahalaga at lubhang kailangan ang pagdedebosyon sa buhay ng isang Cristiano?

SINABI NI CRISTO NA ITO AY KAILANGAN

Ang isang dahilan kung bakit kailangan ang pagdedebosyon ay sinabi mismo ng Panginoong Jesu-Cristo na ito ay kailangan. Sa Lucas 10:38-42 ay mababasa natin ang ganito:

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan nina Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Jesus at dumaing, “Panginoon, bale-wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda nang nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako.” Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, “Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang ginawa ni Maria na pakikinig sa Panginoon ay isang larawan ng pagdedebosyon. Sa talata 42 sinabi ng Panginoong Jesu-Cristo, “…ngunit iisa lamang ang talagang  kailangan…” Ayon sa pahayag ng Panginoon mismo, ang pakikinig sa kanya, na siyang ginawa ni Maria, ay TALAGANG KAILANGAN. Sa madaling sabi, iisa lamang ang talagang kailangan upang ang ating kaugnayan sa Panginoon ay lumago at tumibay at hindi ang ano pa man. Ang pakikinig na ginawa ni Maria ay ang eksaktong diwa ng pagdedebosyon ng isang Cristiano. Kailangan natin ang pagdedebosyon sapagkat ayon sa Panginoon ito ang talagang kailangan.

Marahil ito na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan ang pagdedebosyon. Sapagat nalalaman ng Panginoon ang magandang idudulot nito para sa ating buhay espirituwal.

PINAPAKAIN ANG ATING KALULUWA

Ang pagdedebosyon ay isa ring magandang paraan upang ang ating kaluluwa ay mapakain. Sa panahon na tayo ay nagbabasa ng Biblia at ating isinusulat ang ating narinig o natutunan mula sa Panginoon, mayroong espirituwal na pagpapala ang nagaganap sa atin, binubusog nito ang ating kaluluwa na hindi maaaring maganap sa ibang paraan. Bakit? Sapagkat ang mga natutunan natin ay nakasulat at maaari nating balik-balikan at ito’y nagpapaalaala sa atin ukol sa mga bagay na ibinulong sa atin ng Panginoon mula sa mga pahina ng kanyang Banal na Salita. Sa gayon, ang ating kaluluwa ay patuloy na magpipiyesta sa mga katotohanang ating natutunan at narinig mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Salita.

PINALALAMBOT ANG ATING PUSO

Ang panahon na inilagi ni Maria sa harapan ng Panginoon ay masasabi nating isa sa mga dakilang panahon sa buhay ni Maria. Ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa isang simple ngunit seryosong paraan ay lubhang napakamapangyarihang espirituwal. Ang mga panahon ng pakikipag-ugnayan sa kanya ay kasangkapan ng Diyos upang mapalambot ang ating puso. Walang tao na matapos makipag-ugnayan sa Diyos sa isang sapat na panahon at  sa isang seryosong paraan ang hindi lalambot ang puso. Nais lagi ng Diyos na baguhin ang puso ng tao. Bakit? Sapagkat ayon sa Biblia:

Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? (Jeremias 17:9)

Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri. (Mateo 15:19)

Nais lagi ng Diyos na baguhin at palambutin ang puso ng sinuman na lumalapit sa kanya. Ang sabi sa Ezekiel 36:26, “Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa; at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman.” (Ang Biblia). Kapag tayo ay lumalapit sa kanya at nananatili sa kanya sa paraan ng pagdedebosyon, kanyang pinalalambot ang ating puso.

INILALAPIT TAYO NG HIGIT PA SA PANGINOON

Kapag lagi nating kasama ang isang tao, lalo tayong nagkakaroon ng mas malalim na kaugnayan sa kanya. Higit pa natin siyang nakikilala at lalo siyang nagiging mahalaga sa atin. Ganun din sa ating kaugnayan sa Panginoon. Mas higit tayong napapalapit sa Panginoon kapag tayo ay naglalaan ng panahon ng pagdedebosyon sa kanya. Sa katunayan, ito ang pinakamabisang paraan upang lubos tayong mapalapit sa Diiyos at higit pa natin siyang makilala. Mayroong ganitong kapangyarihan ang pagdedebosyon na hindi magagawa ng anomang gawain.

WALA O MABAGAL NA PAGLAGONG ESPIRITUWAL

Ang panahon na ating ginugugol sa piling ng Panginoon at sa kanyang Salita ay laging mayroong bunga, at ang bungang ito ay ang paglagong espirituwal. Hindi makararanas o kaya naman ay mabagal ang paglagong espirituwal ng isang Cristiano kung siya ay hindi maglalaan ng panahon ng pagdedebosyon sa Panginoon. Katulad sa pisikal na katawan na kailangang kumain ng sapat upang lumaki at maging malusog, ang ating espiritu ay kailangan din ng pagkaing espirituwal upang maging malusog at lumago. At ang pinakamabisang paraan upang ang paglagong espirituwal ay maranasan ng isang Cristiano ay walang iba kundi ang panahon ng pag-aaral ng Salita ng Diyos at pagdedebosyon sa Diyos. Sa isang salin sa Filipino ng 1 Pedro 2:2 ganito ang ating mababasa: “Kung magkagayon, gaya ng sanggol na bagong silang, nasain ninyo ang dalisay na gatas na ukol sa espiritu upang lumago kayo” (ASND). Ang “gatas na ukol sa espiritu” ay walang iba kundi ang Salita ng Diyos. Itinakda ng Diyos ayon sa kanyang karunungan na ang kanyang Banal na Salita ya maging kasangkapan upang ang bawat mananampalataya ay lumago sa kanilang buhay espirituwal at sa kanilang kaugnayan sa Diyos.

Hindi matatawaran ang kahalagahan ng pagdedebosyon sa ating buhay bilang mga mananapalataya. Ituturing kong pagpapatiwakal na espirituwal ang hindi pagdedebosyon sapagkat ang kawalan nito ang kadalasang ugat ng maraming problemang espirituwal mula sa pagkahumaling sa isang kasalanan hanggang sa panlalamig sa buhay espirituwal tungo sa pagtalikod sa pananampalataya.  Kaya kung mayroon man tayong unang dapat na pagsumikapan at pagbutihin sa ating buhay Cristiano ito’y walang iba kundi ang pagkakaroon ng regular at makabuluhang pagdedebosyon.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s