Matagumpay Na Pamumuhay Cristiano

VictoryNapakadaling sabihin at pag-usapan ang tungkol sa pagtatagumpay kay Cristo. Napakadaling maging isang maingay na Cristiano at sumigay ng “victory in Jesus”. Ngunit ang mahalaga sa puso ng Diyos ay kung paano tayo kumikilos at tumutugon sa mga pangyayari sa ating paligid tulad ng pagkilos at pagtugon ni Cristo sa mga ito. Sa lahat ng pagkakataon ang pagiging tulad ni Cristo ang dapat na makita sa bawat nagtataglay ng kanyang buhay. Sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng pagtatagumpay. Hindi ito nangangahulugan na tayo’y mamumuhay ng ganap, kundi ito’y nangangahulugan ng pagiging laging handa at nakalaan at nagnanais na sumunod sa kanyang mga yapak, at ito ang mahalaga sa puso ng Diyos. Subalit kung tayo’y tila ba nakikipaglaro lamang sa ating buhay espirituwal at hindi natin siniseryoso ang mga sinasabi ng Diyos sa kanyang Salita, hindi kailanman ito ikalulugod ng Diyos at hindi ito kailanman makakatulong sa pagtatagumpay natin sa ating buhay espirituwal. Magandang isa-isip ang pagiging matagumpay na Cristiano, ngunit kung hindi tayo seryoso sa mga bagay na ukol sa Diyos at sa kanyang Salita, mga salitang kung ating susundin ay siyang tunay na tagumpay, magiging panaginip lamang at haka-haka lamang ang tagumpay na ting isinisigaw at inaawit. Sa madaling sabi, hindi totoo at walang laman ang ating mga sigaw at pag-awit. Ang nakalulungkot, ang mga Cristiano ay binigyan ng Diyos ng lahat ng kanilang kailangan upang maging matagumpay sa buhay espirituwal, ngunit tila ba hindi binibigyang halaga ng maraming Cristiano ang mga ipinagkaloob na ito ng Diyos sa kanila. Maraming Cristiano ang kontento na lang na magsisigaw ukol sa tagumpay kay Crsito kaysa ang maranasan ito sa pamamagitan ng tunay na pagpapasakop ng kanilang buhay at kalooban sa Diyos na tulad ng ginawa ni Cristo. Sa totoo lang, ang katagang “talunang buhay Cristiano” ay isang katagang taliwas o contradictory statement, sapagkat ang buhay Cristiano ay isang pamumuhay na dapat ay matagumpay at hindi talunan. Ito’y dapat na matagumpay sapagkat ito ay buhay ni Cristo na nasa isang Cristiano, at ang buhay ni Cristo ay laging matagumpay.

Ano ang larawan ng iyong buhay espirituwal? Ito ba ay patuloy na matagumpay o ito ay pataas, pababa, pataas, pababa? Mayroong isang kabataan ang inihambing ang buhay Cristiano sa isang life monitor at sinabi niya kung walang pataas at pababa, wala na itong buhay. Totoo na kung life monitor sa hospital ang pag-uusapan, ang kawalan ng pababa at pataas na mga linya ay nagpapahiwatig na wala ng buhay ang taong kinakabitan ng life monitor. Subalit ang prinsipyong iyon ay totoo lamang sa life monitor, ngunit hindi sa buhay Cristiano. Sapagkat ang buhay Cristianong maraming pababa at pataas ay nagpapahiwatig ng kapabayaan ng isang Cristiano sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa halip, ang diretsong pamumuhay na matagumpay ang tamang larawan ng buhay na tinatahanan ni Cristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang tanong ng marami, “Posible ba ang ganitong pamumuhay espirituwal? Maaari bang mamuhay ng diretsong matagumpay ang isang Cristiano?” Ang sagot ay, “Oo, maaaring mamuhay ng diretsong matagumpay ang isang Cristiano.” Kung hindi ka naniniwala dito bakit ka pa umaawit ng mga awiting tungkol sa pagtatagumpay? Bakit ka pa nagpapahayag ng katagang “victorious in Christ”? Higit sa lahat, posible na matamo ang diretsong matagumpay na pamumuhay Cristiano sapagkat ito ang itinuturo ng Salita ng Diyos: “sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Anak ng Diyos.” (1 Juan 5:4-5) Subalit kung ito ay totoo, bakit maraming Cristiano ang tila ba namumuhay na talunan, laging nadadaig ng kasalana, at maraming pataas at pababa sa buhay espirituwal? Ano ang problema sa kanilang pamumuhay?

Nabanggit ko sa pasimula pa lamang na kung hindi natin seseryosohin ang Salita ng Diyos, hindi ito makakatulong sa ating pagtatagumpay sa ating buhay espirituwal. Bagamat totoong nakakatulong sa ating kaluluwa ang pagbabasa ng Biblia dahil ito ay nagbibigay ng encouragement at nagdudulot ng pagkaing espirituwal sa ating kaluluwa, ang hindi pagiging seryoso sa mga panuntunan nito para sa pamumuhay Cristiano ay hindi makakabuti sa sinuman upang maging matagumpay sa kanyang buhay espirituwal. Sa madaling sabi, ang tagumpay sa pamumuhay Cristiano ay nangangailangan ng pagiging seryoso sa Salita ng Diyos. Walang iniwan iyan sa tagumpay sa isang larangan ng palakasan o sports. Ang isang manlalarong hindi sineseryoso ang pagsasanay ay hindi kailanman magiging matagumpay sa palakasan na kanyang kinaaaniban. Kung paano ang mga manlalaro sa kanikanilang larangan ng palaksan ay naging matagumpay, tulad halimbawa ni Manny Pacquiao, dahil kanilang siniseryoso ang kanilang mga pagsasanay, ganun din naman ang mga Cristianong siniseryoso ang Salita ng Diyos sa kanilang buhay; sila’y magtatamo ng tagumpay na nais ng Diyos para sa kanilang buhay espirituwal.

Ngayon, ang isang Cristianong seryoso sa Salita ng Diyos na nagnanais ng tagumpay sa kanyang buhay espirituwal ay seseryosohin ang katotohanang mula sa Biblia na kailangan niya ang Espiritu Santo upang makapamuhay ng matagumpay. Sinabi ng Biblia sa Galacia 5:16, “Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman.” Nakikita mo ba ang iyong sarili na tila ba alipin ng hilig ng laman? Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, hindi mo kailanman mapagtatagumpayan ang hilig ng iyong laman kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Sinasabi rin sa Salita ng Diyos, “Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.” (Ezekiel 36:27). Nahihirapan ka bang sumunod ng patuloy at palagian sa mga utos ng Panginoon na iyong nababasa mula sa kanyang Salita? Muli, kung wala ang tulong ng Espiritu Santo, hindi mo maisasakatuparan ang kanyang mga utos, sapagkat tanging sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo mo tuluyang maisasakatuparan ang mga utos ng Panginoon at sa pamamagitan lamang din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ikaw ay makakalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay Cristianong kontento na wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo ang isa sa mga pinakamalikang panlilinlang, perwisyo, at pinsala na nagawa ni Satanas sa maraming Cristiano sa ating panahon. Maraming mananampalataya ang hindi siniseryoso ang panawagan ni Apostol Pablo na “dapat kayong mapuspos ng Espiritu.” (Efeso 5:18b).

Maliban na mapuspos ng Espiritu Santo ang isang Cristiano, wala siyang kapangyarihan na pagtagumpayan ang hilig ng kanyang laman, lalo na kung siya ay tila ba alipin na ng hilig na ito. Gayunpaman, kung siya ay mapuspos ng Espiritu Santo, ang tagumpay ay tiyak kung paano ang pagsikat ng araw ay tiyak na darating matapos ang gabing madilim. Ngunit ang tanong, “Ikaw ba’y nagnanais na mapuspos ng Espiritu Santo?” Marahil ang iyong sagot ay, “Oo.” Subalit hindi lamang pagnanais ang isyu dito. Ang isyu dito ay kung ikaw seryosong nagnanais at desperadong nagnanais na mapuspos ng Espiritu Santo upang makapamuhay ka ng matagumpay at sa gayon ay mabigyang lugod mo ang Diyos. Ang isang taong desperado na mapuspos ng Espiritu Santo sapagkat nais niya ng tagumpay laban sa kasalanan at sa hilig ng laman para mabigyang lugod ng Diyos ay hindi bibiguin ng Diyos; ipagkakaloob ng Diyos sa kanya ang kapuspusang ito sapagkat seryso siya na mabigyang lugod at maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay.

Ang pamumuhay ng matagumpay ay hindi para sa ating sarili. Ang pamumuhay ng matagumpay sa ating buhay Cristiano ay para sa ikalulugod at ikaluluwalhati ng Diyos. Ano mang tagumpay sa ating buhay espirituwal na tayo lamang ang makikinabang ay hindi talaga tunay na tagumpay. Maging ang dalawamput apat na pinuno na mababasa natin sa aklat ng Pahayag 4:10 ay inialay ang kanilang korona (o sabihin nan ating tropeo) sa harap ng trono ng Diyos, na nagpapahiwatig lamang na maging ang kanilang tagumpay ay para sa Diyos. Ganun din naman tayo, ang ating tagumpay ay para sa Panginoong Diyos. Muli, ang tanong: “Namumuhay ka ba ng matagumpay?” Dapat lamang na ikaw ay mamuhay ng matagumpay sapagkat walang dahilan upang ikaw ay maging isang talunan, sapagkat nariyan ang kapangyarihan para sa iyong tagumpay na nakalaan lagi para sa iyo.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s