Araw Ng Kalayaan Para Sa Iyo

Ngayon ay ang ika-115 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng mga Filipino at ito’y ipinagdiriwang ngayon sa bansang Filipinas at ipinagdiriwang din ito ng mga Filipino na nasa iba’t-ibang panig ng daigdig. Bakit kalayaan? Ano ang dahilan at nagkaroon ng Araw ng Kalayaan?

Para sa kamalayan ng ilan, ang Filpinas ay pinamunuan ng Espanya sa halos 333 taon. Bagamat unang dumating ang mga Espanyol (o mga Kastila [katawagan nila bago ang taong 1470]) sa ating bansa noong Marso 16, 1521, ang pamumunong kolonyal ay hindi nagsimula hanggang sa dumating si Miguel López de Legazpi noong February 13, 1565. Masasabi natin na tayo ay sinakop at pinamunuan ng mga Kastila sa loob ng 300 taon kaya naman marami sa atin ang may apelyidong Kastila at ang ating lengguahe ay mayroon ding halong Kastila.

Bagamat nagdeklara ng kalayaan sina Gen. Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898, ito ay hindi kinilala ng Espanya at ng Estados Unidos ng Amerika. Sa halip, isinuko ng Espanya ang Filipinas sa Amerika noong Disyembre 10, 1898 sa Treaty Of Paris at ang Filipinas ay naging teritoryo ng Amerika at napailalim sa kanilang pamumuno hanggang 1946. Noong Hulyo 4, 1946 kinilala ng Amerika ang kalayaan ng Filipinas sa Treaty Of Manila. Iyan ang dahilan kung bakit noon (bago 1964), ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Hulyo. May suspetsa ako na ang dahilan ng pagdedeklara ng kalayaan sa pamumuno ni Gen Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 ay sapagkat nagapi na ng Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, halos isang buwan at kalahati na ang nakalilipas (Mayo 1, 1898). Ano’t-ano pa man, ang mahalaga ay nagkaroon ng kalayaan ang Filipinas mula sa 300 taong pamamahala ng Espanya sa ating bansa.

Subalit mayroon pang higit na kalayaan na dapat maranasan ang bawat Filipino. Ito ay ang kalayaan mula sa kasalanan.Kung paano ang Filipinas ay napailalim sa kapangyarihan ng mga Kastila sa mahabang panahon, gayun din ang maraming tao. Sila ay napapailalim sa mahabang panahon sa kapangyarihan ng kasalanan. Sinasabi sa Roma 3:9 na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan, maging Judio man o Hentil.  Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan at dahil dito tayo ay hiwalay sa tunay na diwa ng buhay dahil sa kasalanan. Bakit hiwalay sa tunay na diwa ng buhay? Sapagkat ang tunay na diwa ng buhay ay ang pagkakaroon ng tunay na kaugnayan sa pinagmumulan ng buhay, walang iba kundi ang Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao mula sa Diyos.

Kung ikaw ay nasa kapangyarihan pa ng kasalanan o ikaw ay alipin pa ng anumang uri ng kasalanan, dapat mong malaman na mayroong kalayaan para sa iyo. Kalayaan na nagdudulot ng bagong pag-asa at bagong buhay mula sa Diyos. Kung papaanong ang mga Filipino noon ay nagkaroon ng kasarinlan at kalayaan at hindi na nila kailangang sundin ang pagdidikta ng mga Kastila, gayun din naman, sa oras na maranasan mo ang kalayaang mula Diyos, hindi mo na rin kailangang sumunod sa dikta ng kasalanan sa iyong buhay sapagkat maaari kang mapalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin na iyan. Sa Roma 7:22-25 ay mababasa natin ang sinabi ni Pablo: Sa kaibuturan ng aking puso, ako’y nalulugod sa Kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip; ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan! Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!

Kung ikaw ay seryoso at taos sa iyong puso na ikaw ay mapalaya mula sa kasalanan, ang Diyos ay tutugon sa iyo at bibigyan ka niya ng kalayaan mula sa kasalanan na hindi mo matatamo at mararanasan sa pamamagitan ng ibang paraan. Sa oras na ikaw ay taos-pusong manalig sa kanya, ikaw ay pagkakalooban niya ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan at simula dito dapat mong pakanasahin ang isa pang napakagandang kaloob niya sa iyo at ito’y walang iba kundi ang Espiritu Santo na siyang bukal ng espirituwal na kapangyarihan tungo sa kalayaan mula sa kasalanan. Sa 2 Corinto 3:17 sinabi sa atin ni Pablo, Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.” Siya ang nagdudulot ng tunay na kalayaan.

Tunay na nakalulungkot na marinig at makita ang maraming tao, kasama na ang mga tunay na Cristiano, na napapailalim sa puwersa ng kasalanan. Hindi natin maitatanggi na kahit ang mga tunay na Cristiano ay nagiging alipin pa rin ng isa o higit pang uri ng kasalanan. Sa panlabas na anyo ay tila ba sila ay mga matatagumpay na mananampalataya. Sa kanilang masigabong pag-aawitan ay tila ba nagpapakita sila ng matagumpay na buhay Cristiano. Ngunit sa kanilang pag-iisa, mayroon silang malalim na pakikipagbaka laban sa kasalanan na umaalipin sa kanila. Ang iba sa kanila ay halos ginawa na ang lahat ng kanilang magagawa ngunit tila ba ang kasalanan ay nananatiling matagumpay laban sa kanila. Dahilan iyan upang ang ilan sa kanila ay tumalikod na lamang sa pananampalataya sapagkat wala silang makitang pag-asa upang lumaya sa pagkaaliping ito. Ngunit nais kong sabihin na mayroong pag-asa ng kalayaan. Mayroong pag-asa kay Cristo.

Hindi naging madali para sa mga Filipino ang magkamit ng kalayaan. Dugo at buhay ang pinuhunan nila para dito. Subalit naging seryoso ang grupo nina Gen. Emilio Aguinaldo para sa kasarinlan at kalayaan at kanilang inihayag ang kalayaan ng sambayanang Filipino noong Hunyo 12, 1898, at ito naging ang simula ng kalayaan ng Filipinas mula sa pamumuno ng mga banyagang Kastila. Nakatitiyak ako na ang mga nakiisa sa Deklarasyong ito ay namuhay ayon sa kanilang ipinahayag na kalayaan. Ngunit ang mga hindi nakaalam ay mas malaman na nanatiling sumusunod sa patakaran ng Espanya hanggang sa isuko nito ang Filipinas sa Amerika noong ika-10 ng Disyembre 1898.

Sa buhay espirituwal, paano ba mararanasan ang kalayaan na ipinagkakaloob ng Diyos? Walang tuwirang sagot sa tanong na ito maliban sa lumapit ka ng taos-puso sa Diyos at siya ang magpapalaya sa iyo. Sa kabilang dako, nais kong magbigay din ng mungkahi upang maging gabay para sa iyong karanasan ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa kalasanan.

Una, isuko ang buhay kay Cristo. Maliban na ang buhay mo ay sakupin ng isang mas makapangyarihan, ang pangkasalukuyang namamahala (ang kasalanan) sa iyong buhay ay hindi aalis sa kapangyarihan. Ganun pa man, kahit ikaw ay pinlaya na ng Panginoong Jesu-Cristo, ang kasalanan ay mananatiling magnanais na umupo sa puwesto ng kapangyarihan. Subalit mahalaga na turuan mo ang iyong sarili ng KATOTOHANAN na ikaw ay pinalaya na. Walang iniwan iyan sa mga hindi nakaalam ng katotohanan na nagkaroon na ng deklarasyon ng kalayaan si Gen Aguinaldo. At dahil hindi nila alam ang katotohanan, silay ay sumusunod pa rin sa patakaran ng Espanya. Ngunit sa oras na malaman nila ang katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. At iyan din ang sinabi ni Cristo sa mga nagnanais ng espirituwal na kalayaan: “Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:32).

Pangalawa, upang lubos na hindi makabalik sa puwesto ang kasalanan, kailangan mong hingin ang kapangyarihan ngEspiritu Santo. Alalahanin mong mahina ka kung sa iyong sarili lamang. Subalit mayroong nakalaan na kapangyarihan para sa iyo. Araw-arawin mo ang paghingi sa Diyos ng kapangyarihang ito. Sabihin mo sa kanya na may pagtangis at lubos na pangangailangan na hindi mo maisasapamuhay ang buhay na nakalulugod sa kanya kung hindi niya ipagkakaloob sa iyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa iyong buhay sa bawat araw.

At pangatlo, lagi mong basahin ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay pinalaya na at iyan ay walang iba kundi ang Banal na Kasulatan. Noong nagdeklara ng kalayaan sina Gen Aguinaldo sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, kanilang binasa ang tinatawag na Act of the Declaration of Independence. Dokumentado ang kanilang kapahayagan ng kalayaan na pinirmahan ng 98 katao. Gayundin naman, ang dokumento ng nagsasabing tayo ay malaya na ay pirmadong espirituwal ngEspiritu Santo na ang tintang ginamit ay ang dugo ng Panginoong Jesu-Cristo. Dapat lamang na lagi nating basahin ito upang lalong lumakas ang ating pananalig na tayo ay may bagong buhay at bagong katayuan. Isang malayang katayuan sa harap ng Diyos at malayang buhay na galing sa Diyos.

Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nagnanais na palayain ka at pagkalooban ka ng buhay at kapangyarihan na makapamuhay ng mayroong tunay at lubos na kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa katunayan, ang araw na ito mismo ay maaaring maging Araw ng Kalayaan para sa iyo.

Advertisements

One thought on “Araw Ng Kalayaan Para Sa Iyo

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s